Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

LIIS izveide turpinās

   

SP jau rakstīja (1/1998, 3/1998, 1/1999, 3/1999) par Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) veikumiem iepriekšējos gados. Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte vienojušās par 1997. gada 13. jūnijalīguma Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas izveide turpināšanu 2000. gadā. LIIS turpinās darbu, informatizējot izglītības sistēmas dažādās funkcijas un sastāvdaļas.

Vispārējās nostādnes

Saskaņā ar LIIS pamatnostādnēm satura informatizācija joprojām tiks veikta tā, lai dators nevis aizstātu skolotāju, bet kļūtu par tā palīgu, skolotāji un skolēni kļūtu par informatizācijas procesa aktīviem līdzdalībniekiem, nevis pasīviem patērētājiem, informatizācijas process radītu visiem iespējami vienādas izaugsmes iespējas un skolēna attīstība būtu neatkarīga no ārējiem traucējošiem faktoriem. Atbilstoši šīm nostādnēm darbs turpināsies gan humanitāro, gan eksakto,gan sociālo priekšmetu jomā, gan arī invalīdu izglītībā. Izstrādes tiks veidotas atbilstoši dažādiem skolēnu spēju līmeņiem.

Galvenās novitātes

Paredzēti jauni akcenti: izstrādēm pamatskolai, izstrādēm, kuras var lietot daudzos priekšmetos, interaktīviem mācību līdzekļiem, bilingvālajai izglītībai, skolotāju metodiskajai sagatavošanai, skolotāju un skolēnu masveida iesaistīšanai LIIS izstrāžu veidošanā, programmistiskā un metodiskā nodrošinājuma izveidei skolēnu zināšanu pārbaudei autonomārežīmā ar IT palīdzību.

Pārvaldes informatizācija

Galvenais uzdevums ir nodrošināt skolu darbību tā, lai nevajadzētu dažādām iestādēm sniegt liekus pārskatus — visa būtiskā informācija ir iegūstama no LIIS izveidotajiem audzēkņu, pedagogu, mācību iestāžuun mācību programmu reģistriem. Sākotnējā datu ievadīšana tajos notika jau 1999. gadā, šogad dati papildināmi un aktualizējami. Tiks izstrādāta arī jauna programmatūra Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), augstskolām un skolām. IZM vajadzībām izstrādās un ieviesīs programmatūru, kas nodrošinās dokumentu plūsmas organizāciju: ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, dokumentu pārsūtīšanu pie vajadzīgā darbinieka, to secīgu apstiprināšanu utt. Biežāk lietotajiem dokumentiem izstrādās šablonus un darba plūsmu aprakstus. Turklāt izveidos personāla uzskaites programmatūru ar personāla uzskaiti saistītas informācijas glabāšanai un apstrādei — personāla daļas darbinieka darba vieta. Izglītības sistēmas darbiniekiem operatīvi atrast vajadzīgos LR IZM normatīvos dokumentus palīdzēs programmatūra dokumentu uzskaitei, glabāšanai un publicēšanai tīmeklī. Programmatūra nodrošinās dokumentu dzīves ciklu no projekta līdz arhīvam. Augstskolām tiks izstrādāta statistikas formu aizpildīšanas un apkopošanas programmatūra. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu izveidos studiju kreditēšanas apstiprinājumu veidošanas programmatūru, kas būs integrēta ar pārējām Latvijas augstskolu informatīvās sistēmas sastāvdaļām. Tiks izveidota starptautiskiem standartiem atbilstoša augstskolas diplomu pielikumu reģistra programmatūra, kas dos iespēju elektroniskā veidā glabāt un publicēt informāciju par augstskolas absolventu apgūtajiem mācību kursiem un sekmēm. Tiks izveidota virkne programmu mācību procesa organizācijai. Programmatūraietver studiju kartes sastādīšanu, studentu reģistrāciju kursos, eksāmenu organizāciju u. c. Skolām izveidos datu vizualizācijas sistēmu, kas ļaus karšu un shēmu veidā skatīt svarīgākos izglītības sistēmu raksturojošos rādītājus: audzēkņu un pedagogu skaitu skolās, telpu platību, datoru pieejamību. Profesionālajām mācību iestādēm paredzēts izveidot darba apmaksas plānošanas (tarifikācijas) sistēmu, pielāgojot LIIS izstrādāto vispārizglītojošo skolu programmatūru.

Mācības

2000. gadā turpinās skolotāju mācības, centralizēti finansējot vidēji četru katras skolas skolotāju mācības pēc 72 stundu programmas. Tādējādi 2000. gadā plānots apmācīt 20–25 procentus skolotāju, to skaitā par LIIS līdzekļiem — 4 900 un par pašvaldību līdzekļiem — 3 600 skolotāju. L ai mācības noritētu sekmīgi, kursu vadītājus un kursantus nepieciešams nodrošināt ar mācību metodiskajiem palīglīdzekļiem un izdales materiāliem. Tādēļ 2000. gadā turpināsim 1998. un 1999. gadā izstrādāto materiālu pilnveidošanu, kā arī jaunu materiālu izstrādi.

Infrastruktūras informatizācija

2000. gadā plānots turpināt Latvijas izglītības infrastruktūras informatizāciju LR IZM, LIIS reģionālajos centros, skolās un augstskolās. Tiek izvirzīts mērķis: katrā vidusskolā datorklasi ar interneta pieslēgumu.

Informatīvais serviss

Darbus veiks šādos virzienos: moderno informācijas tehnoloģiju apzināšana, LIIS popularizēšana, potenciālo sadarbības partneru meklēšana, LIIS resurspunkta uzturēšana, saistība ar citiem projektiem.

Pārvaldes programmatūras uzturēšana

Galvenie darbi: LIIS centrālā servera uzturēšana, reģionālo centru un skolu valžu serveru tīkla uzturēšana, konsultāciju, apmācības un tehniskās palīdzības sniegšana reģionālo centru, skolu valžu un skolu darbiniekiem, LIIS izstrādes servera uzturēšana, LR IZM LIIS pārvaldes programmatūras ieviešana un uzturēšana, iekšējā datortīkla, darba staciju un servera uzturēšana, vienotas e-pasta vides izveidošana izglītības sistēmā, LIIS serveru hierarhijas atspoguļošana DNS ierakstos, LIIS pārvaldes programmatūras reģistru ieviešana.

Uldis STRAUJUMS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001