Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

E-paraksta neredzamā daļa - Lattelecom Technology rokās

   

e-Paraksts

 

Saskaņā ar plānu, ko noteica trīspusējais līgums starp Latvijas valsti, Latvijas Pastu un Lattelecom, 2006. gada jūnijā tika uzsākta e-paraksta eksperimentāla lietošana un oktobrī pirmās viedkartes ar e-paraksta sertifikātiem izsniegtas gan valsts ierēdņiem, gan privātpersonām. Projekta galvenie īstenotāji ir Latvijas Pasts kopā ar Lattelecom Technology, piedaloties Microsoft Latvia, Siemens, FirstData Latvia un Īpašo uzdevumu ministra e-pārvaldes lietās sekretariātam.

Kas paveikts un kad gaidāmi pirmie e-paraksta augļi Latvijas ikdienā? Par to - Lattelecom Technology datu centru eksperts Jānis IRBE un Uzņēmuma pārvaldības risinājumu nodaļas vadītājs Viktors OŠKUKOVS.

 

Kā zināms, valsts pasūtījuma konkursā startēja Lattelecom, bet stafeti pārņēma Lattelecom Technology. Jānis Irbe, projekta tehnoloģiskais vadītājs  no Lattelecom Technology puses, stāsta: - LattelecomLatvijas Pasta tehnoloģiskā partnera loma šajā projektā ir īpaši nozīmīga, jo visa infrastruktūra balstās uz IT ārpakalpojumiem. Ieviešanas fāzē nodrošinājām to infrastruktūras daļu, kas nepieciešama, lai varētu strādāt e-paraksta lietojums. Tā tika būvēta atbilstoši  Latvijas Pasta izvirzītajām prasībām. E-paraksta lietojuma daļu izstrādāja Microsoft Latvia sadarbībā ar Latvijas Pastu. Projektā bija pieaicināti arī Siemens konsultanti, kas sekoja procesiem un deva rekomendācijas, lai līdz noslēguma auditam visi kvalitātes rādītāji būtu ievēroti.

Šobrīd Latvijas Pasta uzdevums ir ieviest sistēmu valsts mērogā un slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, kas būs sistēmas lietotāji ikdienā.

 

Īsi  par e-parakstu

Katras personas elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi (privātās atslēgas) glabājas viedkartē. Latvijas Pasts piešķir e-paraksta radīšanas līdzekļus kopā ar digitālajiem sertifikātiem, kas satur personas datus. Lai piešķirtu sertifikātus un atslēgas, obligāta ir klienta identifikācijas procedūra. Pēc tam notiek e-paraksta sertifikāta izveidošana konkrētai personai (to veic īpašas programmas). Kad karte izgatavota, persona saņem uzaicinājuma vēstuli, kas satur viedkartes PIN kodu. Ierodoties pasta nodaļā, persona paraksta lietošanas līgumu un saņem viedkarti ar sertifikātiem. Viedkarte ir tā, kas zina un glabā personas paraksta radīšanas līdzekļus, faktiski tā ir kā gudra e-pildspalva.

Lai e-paraksts darbotos, nepieciešama IT infrastruktūra. Paraksta radītājs izmanto sertifikāta pārbaudes un paraksta radīšanas līdzekļus, bet pārbaudītājs - sertifikātu un dokumentu pārbaudes līdzekļus.

Parakstītājs, izmantojot datoru, karti, programmatūru un interneta servisus, datorā elektroniski sagatavotajam dokumentam uzliek personisko e-parakstu, un, ja nepieciešams, arī laika zīmogu. Šādus dokumentus vizuāli atpazīst pēc e-paraksta ikonas.

Dokumenta saņēmējs, izmantojot datoru, programmatūru un interneta pakalpojumus, nolasa e-parakstu saņemtajos dokumentos un pārbauda to, lai pārliecinātos par paraksta derīgumu. Paraksta uzlikšanas un pārbaudes procedūra ilgst dažas sekundes.

 

Lattelecom Technology veikums

Lattelecom Technology piedalījās tehnoloģijas e-paraksta sistēmas infrastruktūras un tās svarīgākās daļas - datu centru plānošanā, kā arī tīkla, serveru, disku masīvu konfigurācijas un specifikāciju izstrādāšanā. Pasaulē šādu pakalpojumu nodrošināšana tiek vērtēta ļoti atzinīgi, jo prasa augstu speciālistu kompetenci visos līmeņos.

Tehnoloģija balstās uz diviem stūrakmeņiem. Pirmais – kriptogrāfiskā daļa, ko nodrošina speciālas ierīces, kas spēj ģenerēt unikālas un drošas atslēgas, kas izmantojamas e-parakstiem. Tā kā ražotāji ir vairāki, svarīgi izvēlēties piemērotāko.

Otrs stūrakmens - lietojuma platforma (t.i., datubāze), kur glabājas n-skaits e-paraksta parametru, kas turklāt sinhronizējas ar iedzīvotāju reģistru. Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, jānodrošina ļoti augsta līmeņa aizsardzība. Jāizvēlas arī piemērotākā datubāze – Microsoft, Unix vai cita ražotāja produkti. J. Irbe atzīst, ka projektu konkursā tieši Microsoft piedāvājums bija ļoti konkrēts, ar augstu detalizācijas pakāpi, turklāt piedāvātā funkcionalitāte bija labi sabalansēta ar cenām. Savukārt Lattelecom Technology piedāvājums ļāva izvairīties no neattaisnotām izmaksām, jo piedāvāto Lattelecom Technology datu centru iespējas (to ir vairāk nekā trīs, turklāt ar gatavu infrastruktūru) bija atbilstošas projekta vajadzībām. Tiek garantēta visas e-paraksta sistēmas informācijas dublēšana divos neatkarīgos datu centros, turklāt nodrošinot tajos visu kritisko elementu (serveru, disku masīvu) dublēšanu. Dublējošais datu centrs strādā gaidstāves režīmā. Tas var tikt pamodināts jebkurā brīdī, ja strādājošajā centrā rastos problēmas, tā, kā sistēma kopumā strādās, neizjūtot traucējumu. Šāds drošības līmenis Latvijā ir tikai dažos IT risinājumos, piemēram, bankās.

 

Projekta turpinājums valsts iestādēs

Lattelecom Technology Uzņēmuma pārvaldības risinājumu nodaļas vadītājs Viktors Oškukovs atzīst, ka projektu pozitīvi ietekmējusi valsts ieinteresētība. Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS) organizēja konkursu, kas nodrošinātu valsts (Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas u. c.) un pašvaldību iestādes ar lietvedības e-dokumentu pārvaldības sistēmu, kurā integrēta e-paraksta funkcija. Lattelecom Technology šajā darbā iesaistījās maijā, un decembrī projekts būs pabeigts. Pašlaik notiek dokumentu iekšējās aprites modernizācija DocLogix vidē. Ierēdņi tiek apmācīti, kā papīru plūsmu aizstāt ar e-dokumentiem, palielinot darba efektivitāti. DocLogix risinājumu plaši lieto arī citās Eiropas valstīs - sistēmā ir integrēta ne tikai Latvijas e-paraksta infrastruktūra, bet arī ES valstu e-paraksta atpazīšanas un apstrādes mehānisms. Tas nozīmē, ka organizācija, saņemot, piemēram, elektroniski parakstītu vēstuli no Briseles, būs gatava šo parakstu pārbaudīt, kā arī nosūtīt elektroniski parakstītu atbildi.

E-lietvedības sistēmas DocLogix projekts paredz lielāko IT pakalpojumu daļu nodošanu ārpakalpojumā uzņēmumam Lattelecom Technology. Tas nozīmē, ka katra organizācija saņem lietošanā ieviestu e-lietvedības sistēmu, neiepērkot datortehniku un serverus, neuztraucoties par hostingu un administrēšanu, nepārtrauktu sistēmas darbību un drošību.

Tā kā e-paraksts nodrošina juridisko identifikāciju un tam ir vienāds juridiskais spēks ar tradicionālo parakstu, paredzams, ka lietvedības praksē e-paraksts tiks izmantots aizvien intensīvāk. Jau tuvākajā nākotnē e-parakstu sāks intensīvi izmantot sarakstei starp organizācijām, pārsvarā valsts un pašvaldības sektorā, jo jau tagad vairāku iestāžu vadītājiem un atbildīgiem darbiniekiem tika izsniegtas e-paraksta viedkartes, ar kuru palīdzību varēs parakstīt elektronisko dokumentus. Saņēmējam ir iespējams pārbaudīt, kad un kas parakstījis dokumentu, vai dokumentam ir juridisks spēks, vai paraksta statuss ir derīgs u. tml. - to nodrošina arī e-paraksta sistēmas integrācija ar Valsts iedzīvotāju reģistru.

E-paraksta dokumentu priekšrocība - tie vienmēr uzrādīs iejaukšanās pēdas - gan labojumus, gan jebkurus teksta grozījumus. Tādējādi tiek  nodrošināts dokumenta pastāvīga autentiskuma statuss, t.i., ja vien parakstīšana nenotiek atkārtoti: tādā gadījumā izmainīta elektroniski parakstītā dokumenta paraksts ir salauzts un šāda dokumenta versija vairs nav uzskatāma par derīgu. Tas nodrošina uzticamību e-dokumentiem, jo arī pēc vairākiem gadiem var konstatēt, vai tie ir vai nav mainīti un vai ir autentiski parakstītajiem.

 

E-dokumentu (gan ar e-parakstu, gan bez tā) glabāšana praktiski neatšķiras no papīra dokumentu glabāšanas - serveros tie tiek stingri strukturēti un indeksēti, ir ātri atrodami. Darbam ar e-dokumentiem katrai organizācijai jānodrošina e-lietvedības sistēma, ar kuras palīdzību varēs organizēt e-dokumentu saņemšanu, apstrādi, meklēšanu un arhivēšanu. Vairākiem e-dokumentiem jānodrošina noteikts glabāšanas termiņš, tāpēc būtiski jau iepriekš sakārtot šos jautājumus, ieviešot e-lietvedības sistēmu.

Papildus e-parakstam ir iespējams iegādāties savai organizācijai elektronisku dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix Box, kuru var raksturot kā gatavu elektronisko skapi e-dokumentu glabāšanai un apstrādei. Lattelecom Technology datu centrā iespējams nomāt arī serveri ar administrēšanas pakalpojumu komplektu – organizācijai tiks sniegti visi nepieciešamie sistēmas administrēšanas pakalpojumi - drošība, rezerves kopēšana, atjaunošana utt. Tas ļaus organizācijai nodrošināt efektīvu visu e-dokumentu glabāšanu, apstrādi un pieejamību. Turklāt pilnīgi pārskatāms ir arī viss iepriekšējo dokumentu arhīvs.

Viktors Oškukovs: - E-paraksta izmantošana kopā ar efektīvu dokumentu pārvaldības sistēmu ļaus strauji palielināt organizāciju darba produktivitāti, jo vairāki administratīvie un biznesa procesi kļūs ātrāki un vieglāk kontrolējami. Dokumentu aprite un iekšējie procesi darbosies efektīvāk, uzlabosies arī sadarbība ar partneriem, klientiem un citām organizācijām, jo juridiskie jautājumi risināsies daudz ātrāk.

 

Cik izdevīgi ir lietot e-parakstu?

Personisko e-paraksta viedkarti var saņemt Latvijas Pastā. Bet, lai sagatavotu organizāciju darbam ar e-dokumentiem, jāsakārto iekšējie procesi un jāievieš elektronisko dokumentu vadības sistēma. Tajā būs nodrošināti nepieciešamie dokumentu aprites procesi, izveidota centralizēta organizācijas e-dokumentu glabātuve, definētas lietotāju pieejas tiesības un lomas.

Viktors Oškukovs: - Iegādājoties e-paraksta viedkartes paraksttiesīgām personām, uzņēmums varēs parakstīt dokumentus elektroniski, un tiem būs vienāds juridiskais spēks ar papīra dokumentiem. Būtiski, lai organizācijā būtu ieviesta droša centralizēta dokumentu pārvaldības sistēma, kura nodrošinās e-dokumentu pārbaudi, parakstīšanu, apstrādi un arhivēšanu, citādi vienmēr pastāvēs risks, ka svarīgs e-dokuments var būt pazaudēts vai izdzēsts. Izmantojot šādu sistēmu, tiks nodrošināta arī iekšējās vīzēšanas funkcija, kura bez e-paraksta izmantošanas ļauj veikt arī dokumentu iekšējo saskaņošanu un vīzēšanu, precīzi identificējot, kad un kurš darbinieks ir vīzējis dokumentu vai izpildījis uzdevumu.

E-paraksts ir vajadzīgs ne tikai iestādēm un uzņēmumiem, bet arī uzņēmējiem un fiziskām personām kā viens no darba rentabilitātes paaugstināšanas rīkiem. Katrā ziņā pēc e-paraksta ieviešanas dzīve var būtiski mainīties, jo varēsim nosūtīt elektroniski parakstītu dokumentu valsts iestādei vai pašvaldībai mums pieņemamā vietā un laikā, piemēram, svētdienas rītā, dzerot kafiju.

 

Par morālo gandarījumu

Jānis Irbe: - Projekta dalībniekiem ir prieks atzīmēt, ka tas īstenots ārkārtīgi īsā laikā. Pasaulē projekti ar e-parakstam līdzīgu specifiku, proti, ar dokumentu apriti saistāmas kriptogrāfijas infrastruktūras ieviešana, parasti ilgst vismaz divus gadus. Visas iesaistītās puses strādāja ar īstu entuziasmu, vajadzības gadījumā - pat naktīs. Mums, informācijas tehnoloģiju cilvēkiem, projekts šķiet ļoti nozīmīgs, jo IT lietošanu nevar uzskatīt par patiesi nostiprinātu, ja trūkst e-paraksta. Visi saprata, ka strādā ne vien savam, bet arī valsts prestižam, izjūtot milzīgu atbildību par šo pasūtījumu. Ieviešanai gatavojāmies ar tādu pašu pacilātību kā celtnieki gatavojas spāru svētkiem, pabeidzot debesskrāpi. Pašlaik - ieviešanas fāzē - par nozīmīgāko figūru kļūst e-paraksta lietotājs.

Gan ieviešanas laikā, gan turpmāk par darbu ar gala lietotāju – kā juridiskajām, tā fiziskajām personām – būs atbildīgs Latvijas Pasts. Microsoft Latvia turpina darbu pie funkcionalitātes paplašināšanas, kas arī nākotnē būs nepārtraukts process, iekļaujot tehnisko atbalstu. Tuvākajā nākotnē programmētāju uzdevums būs visu valsts reģistru integrācija ar e-paraksta sistēmu.

Lattelecom Technology turpinās uzraudzīt neredzamo e-paraksta daļu – visas sistēmas nepārtrauktu un drošu funkcionēšanu. Šai daļai ir stabils,  plašs un moderns tehnoloģiskais nodrošinājums, kā arī attīstības perspektīvas, jo tiek izmantoti ne vien Lattelecom Technology iekšējie resursi, bet arī ārpakalpojumu partneru resursi Latvijā un ārpus tās.

 

 

Laura KALINKA

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001