Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Iesakām lietot terminus latviešu valodā

   

application

 

application

1.    application, application program, application software – lietotne, lietojumprogramma, lietojumprogrammatūra

Programma(s), ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus, piemēram, sastādītu algu sarakstu, veiktu inventarizāciju, rezervētu aviobiļetes u. c.

   2. application – lietojums

Informācijas tehnoloģijās – tehnoloģijas, sistēmas vai izstrādātā produkta izmantošana.

assignment – piešķire

1. Operācija, kas maina vērtību šādiem elementiem: mainīgajam, reģistram, masīva elementam, ieraksta laukam.

2. Identifikatora piešķiršana ierīcei vai kādam citam resursam, ko izmanto programmas.

attachment – piesaistne

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienota datne. Vairums e-pasta sistēmas nodrošina tikai teksta datņu pārsūtīšanu. Ja piesaistne ir bināra datne vai formatēta teksta datne, tā pirms nosūtīšanas jākodē un pēc saņemšanas jāveic tās dekodēšana. Izplatītākās ir divas kodēšanas shēmas: Unix-Unix kodēšana un interneta tīkla vairākmērķu paplašinājumi (paplašinājumi MIME).

availability – izmantojamība

1. Datoru tīkla resursa īpašība, kas raksturo iespējas to izmantot lietotājam, kuram ir atbilstošas pilnvaras.

2. Sistēmas vai tās komponenta spēja konkrētos apstākļos izpildīt uzdotās funkcijas noteiktā laika brīdī vai laika posmā, pieņemot, ka pieprasītie ārējie resursi ir nodrošināti.

backup – dublējums

Programmas, diska satura vai datnes dublikāts, ko gadījumā, ja aktīvie dati var tikt bojāti vai iznīcināti, izmanto arhīva veidošanai vai vērtīgu datu drošai saglabāšanai.

benchmark – etalonuzdevums

Standartizēts tests datu apstrādes sistēmas aparatūras un programmatūras veiktspējas noteikšanai. Pārbaudes procesā pie noteiktas slodzes nosaka sistēmas raksturlielumus, kurus vēlāk salīdzina ar analoģisku sistēmu, kas pakļauta līdzīgai pārbaudei.

backspace – atpakaļatkāpe

Kursora kustība par vienu pozīciju pa kreisi, izdzēšot šajā pozīcijā ierakstīto rakstzīmi.

blank character – tukšumzīme

1. Rakstzīme, ko izmanto programmu un datu pierakstā, lai norādītu atstarpi gan starp programmas elementiem, gan starp datiem.

2. Grafisks atstarpes rakstzīmes attēlojums.

3. Rakstzīme, kas veido tukšumu grafisku rakstzīmju virknē.

broadcast – apraide

Vienu un to pašu datu pārraide visiem saņēmējiem. Apraide nodrošina kāda ziņojuma pārraidi visām datoru tīkla stacijām, un to plaši izmanto lokālajos tīklos, piemēram, Ethernet tīklā.

browser – pārlūkprogramma, pārlūks

Lietojumprogramma, kas paredzēta datu bāzu, datņu sarakstu, kā arī globālā tīmekļa dokumentu izskatīšanai, lai atrastu lietotājam vajadzīgo informāciju. Pārlūkprogrammas var būt grafiskas vai tekstuālas.

bullet – aizzīme

Simbols (parasti aplis vai kvadrāts) teksta rindiņas sākumā, kas norāda, ka ar šo rindiņu sākas kāda īpaša teksta daļa vai kāda saraksta elements.

bus – maģistrāle, kopne

Elektrisko signālu vadītāju (vadu) komplekts, pa kuru notiek informācijas apmaiņa starp dažādiem datora funkcionālajiem blokiem (procesoriem, atmiņu, pieslēgvietām, ārējo iekārtu vadības ierīcēm u. c.). Personālajos datoros parasti izmanto standartizētās kopnes, ko veido trīs dažādu kopņu apvienojums. Pa tām tiek pārsūtīti dati (datu kopne), informācija par datu atrašanās vietu (adrešu kopne) un vadības informācija (vadības kopne). Kopnes galvenokārt raksturo ar bitu skaitu, ko vienlaikus var pārsūtīt pa kopni (izšķir 8, 16, 32 utt. bitu kopnes), un ar maksimālo datu ātrumu, ko norāda megahercos.

call – izsaukums

1. Datora programmas aktivizēšana, nododot ieejas datus un vadību apakšprogrammai vai procedūrai tās ieejas punktā.

2. Datu pārraides sistēmās – sakaru sesijas nodibināšana ar abonentu.

3. Automātiskās sistēmās – darbība, ko veic izsaukuma ierosinātājs, lai nodibinātu sakarus ar adresātu.

4. Darbība, ar kuru tīkls panāk savienojumu starp izsaukuma ierosinātāju un izsaukuma adresātu vai arī pakalpojuma faktiska vai iespējama izmantošana.

capture – tveršana

Datu iegūšanas (savākšanas) process datorā. Šaurākā nozīmē — displeja ekrānā izspīdināta attēla ierakstīšana datora atmiņā izveidotā datnē vēlākai apstrādei.

character – rakstzīme

Burts, cipars vai jebkurš cits simbols, kuru izmanto datu grafiskai attēlošanai vai kodēšanai datu apstrādes sistēmās. Rakstzīme datora atmiņā aizņem vienu baitu.

checkpoint – kontrolpunkts

Vieta datora programmā, kurā pārbauda procesa izpildes pareizību. Kontrolpunktu izmanto arī, lai reģistrētu un uzglabātu kārtējo informāciju, kas nepieciešama programmas izpildes atsākšanai no šī punkta.

chat – tērzēšana

Sinhrona, reālā laikā notiekoša informācijas apmaiņa starp lietotājiem, izmantojot datoru tīklu. Pēdējā laikā šādas informācijas apmaiņas organizēšanai izmanto protokolam IRC atbilstošas programmas.

clearing – notīrīšana

1. Datu iznīcināšana vienā vai vairākos atmiņas apgabalos, tos piepildot ar nullēm vai kādu citu rakstzīmi. Ar šo terminu apzīmē arī attēla dzēšanu uz displeja ekrāna.

2. Informācijas sistēmas datu likvidēšana; datu dzēšana no tās atmiņas ierīcēm un ārējās atmiņas ierīcēm tā, lai datus nevarētu atjaunot, izmantojot parastās sistēmas iespējas, piemēram, tastatūru.

clipboard – starpliktuve

Logošanas vidē rezervēts atmiņas apgabals, kurā kāda dokumenta kopija vai izgriezums no tās (teksts vai grafika) tiek saglabāts, lai to vēlāk ievietotu tajā pašā vai citā dokumentā.

Šos terminus ir apstiprinājusi un iesaka lietot LZA Terminoloģijas komisijas IKT apakškomisija

 

Apakškomisijas zinātniskā sekretāre Dr. comp. sc. Ilze ILZIŅA

e-pasts: ilze.ilzina@riti.lv

Tālr. 67067708

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001