Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Standarti interaktivitātei digitālajā televīzijā - II

   

 

Turpinot SP 2001/3 36. lpp. aizsākto tēmu par interaktīvo tiešo un retūrkanālu digitālajā televīzijā (DTV), šoreiz galvenā uzmanība tiek pievērsta DVB-RCT standartam. Taču ievadā vēl par multimediju mājas platformu DVB-MHP.

 

Nobeidzot par MHP valodām

Tā kā MHP platformā paredzēta piekļuve internetam, kurā deklaratīvā satura aprakstam jābūt uzlabotam, tad XHTML vēl papildina ar ECMAScript/DOM (ECMA - European Computer Manufacturer's Association, bet DOM - Document Object Module) vai DDE-1 (Declarative Data Essence) deklaratīvi aprakstošām valodām. Pēdējo nesen izstrādājusi SMPTE (Society of Motion Picture and Television) organizācija. ECMAScript deklaratīvi aprakstošo valodu izmantos visos trijos interaktīvās DTV standartos: eiropiešu DVB-MHP, japāņu ISDB-BML un amerikāņu ATSC-DASE. Procedūrorientētā JAVA valoda tiks izmantota gan tikai eiropiešu un amerikāņu standartā, jo japāņi īpaši interaktīvām vajadzībām to vēl gatavojas mainīt un papildināt. Taču mēs dzīvojam Eiropā, tādēļ vēl nedaudz par JAVA.

 

Ko dod JAVA?

Deklaratīvo un procedūrorientēto saturu apstrāde ir stipri atšķirīga komplicētības ziņā. Valodu sarežģītības pakāpi raksturo, piemēram, fakts, ka JAVA procedūrvalodu programminženieris var pilnībā apgūt labi ja gada laikā, turpretī HTML vai XHTML deklaratīvo valodu objektu variantu atšķirību pazīmju laukos (tags) projektētājs var sākt orientēties jau dažu nedēļu laikā. Tādēļ interaktīvā DTV un internetā izmanto gan deklaratīvās, gan procedūrvalodas, turklāt sekmīgi izmantojot arī to kombināciju jeb jau pieminētās deklaratīvi aprakstošās valodas. Kādēļ tomēr jāizmanto sarežģītā JAVA valoda?

Tiesa, elektroniskam programmu gidam var izmantot tikai aprakstošo valodu - vienai gida lapaspusei vajadzīgi mazāk nekā 20 kilobaitu. Taču gadījumos, kad jāveic sarežģītas manipulācijas ar datu objektiem (piemēram, specifiski vispārinoši e-komercijas jautājumi), interaktivitātei nepieciešamās operācijas HTML/XHTML valodā saprogrammētais serveris nemaz nespēj izpildīt. Tam jāsaprot JAVA valoda!

 

JAVA virtuālā mašīna un datu sagatavošana

JAVA virtuālā mašīna (JAVA Virtual Machine), kas iebūvēta arī D kastītē, rada iespēju, ka visi datorsistēmas resursi atrodas koplietojumā bez kāda DTV skatītāja monopoltiesībām. Tāpat, veicot operācijas, kas apmierina DTV skatītāju vēlmes, šī mašīna it kā izolē, atsaista daudzos abonentus citu no cita.

DTV skatītāja pieprasījumu saturs var būt deklaratīvs, deklaratīvi aprakstošs un pat ar procedūras raksturu. Eiropas DVB standarts noteic, ka šie dati - atbildes uz abonentu pieprasījumiem - multimediju serverī tiek sagatavoti nosūtīšanai ar t. s. DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) objektu karuseli, izmantojot uz interneta bāzētu komunikācijas HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokolu. Amerikāņu ATSC-DASE interaktīvā sistēma šim nolūkam izmanto t. s. IP Multicast - interneta protokola ievīstīšanu citā multivides protokolā.

Datus transportslānī var pārraidīt sinhronizētā, sinhronā un asinhronā režīmā. Interaktīvā DTV parasti izmanto asinhronos protokolus.

 

DVB-RCT (Return Channel Terrestrial) [1]

DVB-RCT standarts, kas tika pieņemts 2001. gada janvārī, nodrošina interaktīvos pakalpojumus, izmantojot DVB-T infrastruktūru un veicot pārraides VHF/UHF frekvenču joslās.

DVB-RCT standartā:

* aprakstīti interaktīvās DTV virszemes apraides vispārējie darbības principi;

* noteikti frekvenču kanālu kodēšanas un modulācijas veidi un parametri;

* definēta ļoti svarīgās MAC (Medium Access Control) apakšsistēmas darbība, ieskaitot to protokolu detalizētu aprakstu;

* noteiktas frekvenču spektra izmantošanas vadlīnijas.

Digitālās televīzijas interaktīvā RCT sistēma darbojas DVB-T 8 MHz frekvenču kanālā, pa kuru DTV skatītājs:

saņem noteiktu digitālo TV programmu (vai vairākas programmas);

saņem šīs programmas MPEG-2 transporta bitu plūsmā (transportslānī) iestrādāto vēlamo pakalpojumu: video, audio vai pieprasītos datus;

var izteikt savus pasūtījumus un vēlmes īsu ziņojumu veidā (piemēram,  balsoju par to, pērku to, vēlos vairāk informācijas par to, abonents X vēlas noskatīties filmu vai notikumu A, B vai C utt).

Otrajā punktā organizētais sakaru kanāls tiek dēvēts par interaktīvo tiešo kanālu, kas veltīts noteiktam DTV skatītājam. Skatītāju ir daudz, un to vēlmes ir dažādas, tāpēc arī šādi, kopējā transportslānī ieslēptie kanāli nepieciešami lielā daudzumā.

Trešajā punktā minētais kanāls ir t. s. retūrkanāls. Arī to skaits var būt ļoti liels. Taču visa šī sistēma iekļaujas 8 MHz frekvenču kanāla ietvaros, tādējādi ļoti racionāli izmantojot elektromagnētisko viļņu spektru. DVB-RCT sistēma var sekmīgi darboties arī šaurākos - 7 MHz un pat 6 MHz - TV kanālos, piemēram, valstīs, kurās analogajai TV izmantoja NTSC 525 rindu klājuma standartu.

 

Retūrkanāla izvietošanas varianti

DVB-RCT standarts pieļauj, ka retūrkanāls var atrasties arī ārpus dotā DTV 8 MHz frekvenču kanāla. Tādējādi no šī kanāla izvietošanas viedokļa iespējami divi varianti - retūrkanāls atrodas minētajā 8 MHz joslā vai ir izvietots ārpus tās. Otrajā gadījumā svarīgi tikai, lai frekvenču spektrā būtu brīvs un neaizņemts apmēram 1 MHz segments (1. zīm.).

Pārlūkojot Eiropā piešķirtās frekvences, DVB-RCT sistēmas organizēšanai vilinoša ir UHF diapazona V joslas augšējā daļa (68. un 69. kanāls). Pirmkārt, šajā elektromagnētisko viļņu spektra daļā ir salīdzinoši maz raidītāju. Otrkārt, frekvencēs, kas tuvas GSM 900 MHz joslai, pieejamas lētākas UHF aparatūras detaļas ar labākiem raksturlielumiem, kas svarīgi D kastīšu ražotājiem. Treškārt, jo augstāka frekvence, jo mazāki izmēri antenai. Vienīgās grūtības rada tas, ka UHF diapazona V joslas augšdaļu izmanto arī daži militārie dienesti. Taču principā DVB-RCT sistēmu var  iekārtot jebkurā VHF/UHF III, IV un V joslas daļā. Tās izvērstā blokshēma parādīta 2. zīm.

 

DVB-RCT līdzīga GSM

Neanalizējot atšķirīgos modulācijas procesus, aprakstītā DVB-RCT sistēma teritorijas nosegšanas ziņā ir ļoti līdzīga GSM mobilā telefona pārraides un uztveršanas sistēmai (SP 1999/4, 34. lpp.), jo tāpat kā GSM izmanto t. s. šūnu principu. Teritorija tiek sadalīta šūnās līdz pat apmēram 60-70 km rādiusā, kuru centrā izvietotas DVB-RCT bāzes stacijas - pārraides un uztverošās iekārtas un apkalpojošie datori. Bāzes staciju un galvenā raidītāja mijiedarbe nodrošina visas DVB-RCT sistēmas darbību.

 

Interaktīvais tiešais kanāls un retūrkanāls

Katrā šūnā bāzes stacijas pārraides un uztverošās iekārtas garantē katram DTV skatītājam no kopējās bitu plūsmas atsevišķi izdalīt nelielu tās daļu - interaktīvo tiešo kanālu ar plūsmas ātrumu daži kbit/s. Tāpēc arī bitietilpīga videopārraide DTV skatītājam jāpasūta jau priekšlaikus, lai biti lēnā plūsmā pakāpeniski uzkrātos D kastītes atmiņā. DVB-RCT sistēma spēj nodrošināt garantēto bitu plūsmu arī DTV skatītājiem, kuru dzīves vieta atrodas uz bāzes stacijas jeb galvenā raidītāja sniedzamības robežas.

Savukārt bāzes staciju retūrkanāla uztverošo iekārtu datori DTV skatītāju pieprasījumu-īsziņu sablīvējumu periodos, TV vēlēšanu režīmā (piemēram, balsojot par populārāko estrādes dziesmu) varēs apstrādāt pat līdz 20 000 īso ziņojumu sekundē.

Blīvi apdzīvotos rajonos (piemēram, lielās pilsētās), lai datori spētu apstrādāt un īstenot visu DTV skatītāju pieprasījumus, šūnu teritorija tiek samazināta pat līdz 3-4 km rādiusam, izdalot summāri visiem skatītājiem pat vairākus Mbit/s bitu plūsmu.

 

Retūrkanāla organizācija

Arī pats retūrkanāls atkarībā no skatītāju izvietošanās blīvuma, šūnas teritorijas reljefa, iespējamajiem radioviļņu traucējumu avotiem u. c. apstākļiem var tikt organizēts dažādi. Vienkāršākajā gadījumā DVB-RCT šūnas teritoriju var noklāt ar vienu retūrkanālu, t i., nesējfrekvenču kopu 2048 jeb 2K vai 1024 jeb 1K modā, kas veido atpakaļsaiti ar bāzes staciju, pie kam tā signālus uztver no visām debess pusēm (360(). Ja šūnas teritorijā ir ļoti daudz abonentu, uz bāzes staciju var nosūtīt pieprasījumus pa vairākiem retūrkanāliem. Un beidzot, ja, piemēram, šūnas teritorijas daļā retūrkanālā uztverams nevēlams raidītājs, tad iespējama teritorijas dalīšana sektoros, katrā no tiem izvēloties tādu frekvenču retūrkanālus, kas atšķirīgi no traucēkļa izmantotās frekvences (3. zīm.).

Vai retūrkanālam nebūtu izdevīgāk izmantot no DVB-T atšķirīgu nesējfrekvenču modulāciju (piemēram, CDMA)? Izrādās, ka ne. Vēlams, ka DTV programmu pārraidē, tiešā interaktīvajā kanālā un retūrkanālā tiek izmantotas saderīgas nesēju un modulāciju kombinācijas. Tas nesadārdzina aparatūru un nodrošina pilnīgi pieņemamu traucējumnoturību. Piemēram, DTV skatītājs ar savā D kastītē iebūvēto mazjaudas raidītāju (apmēram 0,5 W), izmantojot dažus COFDM modulācijas modus (par COFDM skat., piemēram, SP 2001/1, 26. lpp.), uz bāzes staciju var noraidīt savas īsziņas pat ļoti sliktos spēcīgu traucējumu apstākļos. Ja attiecība nesējs/troksnis pārsniegs kaut vai 4 dB, pa retūrkanālu noraidītais īsais ziņojums tiks uztverts bāzes stacijas INA blokā (2. zīm.) un pēc tam nosūtīts serverim. Efektīva demodulatora darbība, bitu pārslāņošana u. c. progresīvi signālapstrādes paņēmieni dod papildus apmēram 5 dB uzlabojumus pret impulsu traucējumiem (precīzu vērtību decibelos nosaka traucējumu atkārtošanās frekvence).

 

Frekvenču joslas segmentācija

Kā iepriekš norādīts, retūrkanālu var neiekļaut DTV programmu pārraides un tiešā interaktīvā kanāla frekvenču joslā. Tas būs ļoti svarīgi apstākļos, kad DTV un ierastā analogā TV (ATV) pastāvēs vienlaikus.

ATV pārraidēm raksturīga lielākās signāla jaudas daļas koncentrācija ap videonesējfrekvenci. Piemēram, ja Rīgā analogais TV3 raidītājs darbojas 31. kanālā, tad jau ārpus tā sniedzamības rajona DVB-RCT var izmantot retūrkanālam apmēram 1 MHz segmentu vismaz 2 MHz virs TV3 raidītāja videonesēja, kur tā jauda ir vismaz 30 dB zemāka.

Rodas iespēja dažādiem interaktīvās DTV pakalpojumu piegādātājiem izmantot savus retūrkanālus - 1 MHz frekvenču joslas segmentus - un kļūt savstarpēji neatkarīgiem.

 

Dinamiski adaptīvā modulācija (DAM)

DVB-RCT standarts pieļauj vienas šūnas robežās vienlaikus izmantot dažādus COFDM modulācijas veidus, sākot no 4QAM (kodēšanas ātrums 1/2) līdz 64QAM (kodēšanas ātrums 3/4). Šāda DAM dod iespēju pakalpojumu organizētājiem izvairīties no traucējumiem, ko var radīt DTV bāzes raidītājs blakus šūnu teritorijās.

Piemēram, DTV skatītājiem, kas atrodas uz šūnas aptvertās teritorijas robežas, kur uztveršanas un pārraides apstākļi nav izcili, var pielāgot pret traucējumiem visnoturīgāko modulācijas veidu 4QAM (QPSK) ar kodu ātrumu 1/2, t i., to pašu, ko lieto SAT antenbļodu īpašnieki. Līdz ar to abonentiem, nosūtot savus īsos ziņojumus bāzes stacijai, izdodas izvairīties no retūrkanāla raidītāja (atrodas D kastītē) jaudas nevajadzīgas palielināšanas. Tā izdodas iztikt ar minimāli iespējamo raidjaudu.

Un pretēji - DTV skatītājiem, kas dzīvo tuvāk šūnas bāzes stacijai, var iedalīt pret traucējumiem mazāk robustu modulācijas veidu, nedaudz palielinot retūrkanāla raidītāja jaudu. Tie gan spēs noraidīt vairāk datu laika vienībā, bet radīs mazākus traucējumus blakus tā paša frekvenču kanāla šūnās, jo atrodas tālāk no tām.

 

Frekvenču spektra efektīva izmantošana

Iepriekš aprakstītās DVB-RCT sistēmas raksturīgākās iezīmes nodrošina ļoti efektīvu elektromagnētisko viļņu frekvenču spektra izmantošanu. Šī sistēmas īpašība kļūs arvien svarīgāka turpmākajos 5-10 gados, kad sāksim izjust brīvu frekvenču trūkumu. No šī viedokļa DVB-RCT var uzskatīt par COFDM modulācijas sistēmu otro paaudzi.

 

Pārraides veidi

Lai realizētu daudzpieejas bezvadu retūrkanālu virszemes apraides sistēmu, DVB-RCT standarts lieto atvēlētus radiofrekvences kanālus, kuriem pieeja tiek nodrošināta no daudzu DTV skatītāju D kastītēm. Šim nolūkam  izmanto kombinētu laika un frekvenču sadales TDMA/FDMA COFDM tehniku. Tātad ļoti daudzās laikfrekvences apgabala tīkla spraugas vienlaikus tiek piedāvātas ļoti daudziem DTV skatītājiem. Nesējfrekvenču piešķiršanu dažādu abonentu D kastītēm realizē MAC apakšsistēma INA blokā.

DVB-RCT izmanto trīs dažādus nesēju attālumus CS (Carrier Spacing) un izmantojamajai laikfrekvences apgabala tīkla spraugai atbilstošas datu zibšņu struktūras BS (Burst Structures). Jo nesēja attālumi lielāki, jo pārraidītais simbola ilgums ir mazāks (skat. 1. tabulu).

 

1. tabula

Nesējfrekvenču savstarpējie attālumi un simbola ilgums

 

Nesēju attālumi kHz   Simbola ilgums (s

CS1    1        1000

CS2    2        500

CS3    4        250

 

Zibšņu struktūras dod iespēju ar dažādām metodēm kartēt DTV skatītāju datus laikfrekvenču spraugās. Dažādās zibšņu struktūrās (BS) UHF jauda tiek pievadīta dažādam nesējfrekvenču daudzumam. Ja nesējfrekvence ir tikai viena, tad tas nenozīmē, ka tā paliek stingri fiksēta. Tieši otrādi, tā ik brīdi var pieņemt citu vērtību (protams, atvēlētā kanāla robežās), realizējot frekvenču izmaiņas jeb t s. frekvenču lēkāšanas (frequency hopping) procesu (skat. 2. tabulu).

 

2. tabula

Dažādām zibšņu struktūrām atbilstošais nesējfrekvenču daudzums

 

Zibšņu struktūra       Jaudas sadalījums pa nesējfrekvencēm       Piezīmes

BS1     1        Iespējams frekvences lēkāšanas process

BS2     4        -

BS3     29      -

 

Tā kā retūrkanālā jāsatilpst vai nu 2K vai 1K blakus novietotiem nesējiem, iznāk, ka DVB-RCT ir iespējami seši pārraides veidi. Tie tiek pielāgoti dažāda DTV skatītāju blīvuma teritorijām, sākot ar lielām šūnām, kurās ir retināts abonentu izvietojums, un beidzot ar ļoti blīvu abonentu izvietojumu mazās šūnās.

Lai kāds arī nebūtu abonentu datu sadalījums pa nesējfrekvencēm, izmantojot jebkuru no zibšņu struktūrām, pārraidītajam bitu skaitam pēc DVB-RCT standarta katrā laikfrekvences spraugā jābūt stingri noteiktam. Tā rezultātā dažādām zibšņu struktūrām atbilst dažāds pārraides ilgums. BS1 struktūrai tas ir 29 reizes garāks, bet BS2 - 4 reizes garāks nekā BS3 struktūrai.

 

Nepieciešamā precizitāte

Lai visa sarežģītā DVB-RCT sistēma varētu precīzi darboties, nesējfrekvencēm, kuras tiek sintezētas un pēc tam modulētas katra DTV skatītāja D kastītē, jābūt sinhronizētām kā frekvenču, tā laika apgabalā. Vajadzīgo precizitāti iegūst no transportslānī iestrādātiem t. s. laika/frekvences references signāliem jeb markām. Laika sakrišanai, ko lieto gan zibšņu, gan simbolu sinhronizācijai, DTV skatītāja D kastītē jābūt labākai par ±4 (s attiecībā pret ideālu laika sinhronizāciju, kura neņem vērā aizturi, kas rodas, signālam izplatoties no bāzes stacijas vai uz to. Frekvenču stabilitātei jābūt 0,1-0,01 ppm (miljondaļas), un tā ir atkarīga no laika/frekvenču marku ievietošanas frekvences (atbilstoši 16 un 256 Hz). Precīzai demodulatora darbībai bāzes stacijas INA blokā ik pa 5 datu nesējiem tiek iestarpināts viens pilotnesējs, kas demodulatoru informē par precīzas nesējfrekvences vērtību.

 

D kastīte kļūst sarežģīta

JAVA virtuālā mašīna interaktīvajā televīzijā darbosies kā sarežģīta, datorizēta ekspertu sistēma, tādēļ arī D kastītes sarežģītības pakāpe ir augusi (SP 2001/3, 36. lpp.). MHP D kastītes procesoram jāspēj realizēt vairāk nekā 140 MIPS (miljoni komandu sekundē). Tam nepieciešama arī vismaz 32 MB RAM atmiņa. DVB-RCT standarts D kastīti padara vēl komplicētāku. Tajā jābūt izvietotam arī interaktivitātes galvenajam izrīkotājam - MAC blokam, kā arī retūrkanāla raidītājam. DTV speciālisti uzskata, ka netālā nākotnē D kastītēs tiks iebūvēti jaunākie mikroelektromehānisko sistēmu (MEMS) magnētiskie cietie diski golfa bumbiņas izmēros ar 340 MB atmiņu. Ardievas vienkāršībai un lētumam! Lai gan jauno tehnoloģiju progress nodrošinās to, ka D kastītes ģeometriskie izmēri spēji nepalielināsies, izmaksas un cenas var stipri pieaugt. Ierindas DTV skatītājam atliek tikai cerēt, ka Sony, Philips, Matsushita, Nokia u. c. lielo elektronikas koncernu, kuri vairākus gadus pievērsušies MHP platformai un nu jau arī RCT standartam, konkurence palīdzēs noturēt D kastīšu cenas pieņemamos rāmjos.

 

Arnolds VĪTOLS, speciāli SP

 

Informācijas avoti

1. Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction Channel for Digital Terrestrial Television (RCT) incorporating multiple access OFDM. DVB-RCT version 1.1.1. ETSI, EBU, 2001.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001