Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmā. Vispārējās nostādnes

   

Saskaņā ar LIIS pamatnostādnēm darbs satura informatizācijā joprojām tiks veikts tā, lai
dators nevis aizstātu skolotāju, bet kļūtu par skolotāja palīgu,
skolotāji un skolēni kļūtu par informatizācijas procesa aktīviem līdzdalībniekiem, nevis pasīviem patērētājiem,
informatizācijas process radītu visiem iespējami vienādas izaugsmes iespējas un skolēna attīstība nebūtu atkarīga no ārējiem traucējošiem faktoriem.

Atbilstoši šīm nostādnēm darbs turpināsies gan humanitārajos, gan eksaktajos, gan sociālajos priekšmetos, gan arī invalīdu izglītībā. Izstrādes tiks veidotas atbilstoši dažādiem skolēnu spēju līmeņiem.
Šāgada galvenās novitātes paredzēti jauni akcenti:
izstrādēm pamatskolai,
izstrādēm, kuras var lietot daudzos priekšmetos,
interaktīviem mācību līdzekļiem,
bilingvālajai izglītībai,
skolotāju un skolēnu masveida iesaistīšanai LIIS izstrāžu veidošanā LU speciālistu vadībā,
programmātiskā un metodiskā nodrošinājuma izveidei skolēnu zināšanu pārbaudei autonomā režīmā ar IT palīdzību.

Galvenie darba virzieni

Latviešu valodā — latviešu valodas datorizētā kursa paplašināšana, latviešu valodas interaktīva kursa izveide mazākumtautību skolēniem, latviešu literatūras mācīšanai paredzētas datu bāzes izveide. Vēsturē — metodisko materiālu un interaktīvas programmatūras paplašināšana Latvijas vēsturē, ar internetu realizējami projekti. Humanitāri sociālajā ciklā — Latvijas un pasaules kultūras vēstures kursu paplašināšana, uzņēmējdarbības un ekonomikas kursa paplašināšana, filozofijas vēstures kursa un hrestomātijas paplašināšana, latviešu folklorā un etnogrāfijā bāzētu mācību līdzekļu izveidošana pamatskolai un vidusskolai. Svešvalodā — angļu valodas mācīšanas mājas lapas, angļu valodas vingrinājumu un uzdevumu sistēmas paplašināšana pamatskolai un vidusskolai. Invalīdu izglītībā — izrunas kontroles programmatūra un metodisko norādījumu izstrāde vājdzirdīgo bērnu vajadzībām. Dabaszinātnēs — datoreksperimentu programmatūras izstrāde, datorizētu eksperimentu sistēmas izstrāde dabaszinātņu priekšmetos, astronomijas www lapas papildināšana un pilnveidošana, mācību līdzekļi un projekti vides izglītībā, bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Informātikā — mācību līdzekļu un interaktīvas programmatūras izstrāde informātikas mācīšanai dažādās programmās. Matemātikā — mācību līdzekļu un interaktīvas programmatūras izstrāde matemātikas mācīšanai dažādās programmās, valsts mēroga matemātikas mācīšanas aktivitāšu nodrošinājums ar programmatūru un interneta servisu, specializētu mājas lapu izveide. Veselības aizsardzībā — narkomānijas un AIDS problemātikai veltītas www lapas izveide. Daudzos priekšmetos lietojamas izstrādes — programmatūras un metodisku norādījumu izveide individualizētu mācību kursu un nodarbību izstrādei un lietošanai pamatskolā un vidusskolā, interaktīvu mācību līdzekļu izstrādei un transformēšanai.

Izstrādātāji

LIIS izstrāžu veidošanā iesaistīti LU pasniedzēji, zinātniskie darbinieki un studenti; skolotāji; skolēni; citu Latvijas un ārzemju zinātnisko un mācību iestāžu darbinieki; izglītības darba entuziasti. Lai paplašinātu izstrāžu un izstrādātāju loku, 2000. gada pirmajā ceturksnī sarīkots pieteikumu konkurss LIIS izstrādēm bez tēmas ierobežojuma.
   

Agnis ANDŽĀNS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001