Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Telekomunikācijas un radiosakari

   

Vispārējie termini

 

Vispārējie termini

 

space – kosmosa vai izplatījuma

terrestrial – zemes (ar mazo burtu)

earth – Zemes (ar lielo burtu)

land – sauszemes

emergency – ārkārtas; avārijas (izvēlas to, kas atbilst kontekstam)

 

telecommunication – tālsakari, telekomunikācija, elektrosakari      

Jebkura zīmju, signālu, teksta, attēlu un skaņu vai jebkura cita veida informācijas pārraide, radioraidīšana vai uztveršana, izmantojot vadu, radio, optiskās vai citas elektromagnētiskās sistēmas.

radiocommunication – radiosakari               

Telekomunikācija, izmantojot radioviļņus.

terrestrial radiocommunication – zemes radiosakari                     

Jebkura veida radiosakari, izņemot kosmosa (izplatījuma) radiosakarus vai radioastronomiju.

 

space radiocommunication – kosmosa (izplatījuma) radiosakari    

 

Jebkuri radiosakari, kas saistīti ar vienas vai vairāku izplatījuma staciju, viena vai vairāku atstarojošu satelītu vai citu objektu izplatījumā izmantošanu.

 

radiodetermination – radionoteikšana        

 

Atrašanās vietas, ātruma un/vai citu objektu raksturojošu parametru noteikšana vai arī ziņu iegūšana par šiem parametriem, izmantojot radioviļņu izplatīšanās raksturīgās īpašības.

 

radionavigation – radionavigācija                                       

 

Radionoteikšana, ko izmanto navigācijai, ieskaitot brīdināšanu par šķēršļiem.

[Navigācija – metožu un pasākumu komplekss kuģu un gaisakuģu vadīšanai.]

 

radiolocation – radiolokācija 

 

Radionoteikšana, ko izmantonevis radionavigācijai, bet citā nolūkā.

[Metode, ar kuru atklāj un nosaka objektu atrašanās vietu, izmantojot radiosignālus, kas raidīti noteiktā virzienā un uztverti pēc to atstarošanās no šiem objektiem.]

 

radio astronomy – radioastronomija           

 

Astronomijas nozare, kas pētījumos izmanto no Visuma nākošus radioizstarojumus.

 

fixed service – fiksētie radiosakari  

 

Radiosakari starp noteiktiem fiksētiem punktiem.

 

 

 

Terminu kopa ar stacijas

 

(radio)station -  radiostacija, stacija           

Viens vai vairāki raidītāji vai uztvērēji, vai arī raidītāju un uztvērēju kombinācija, to skaitā papildierīces, kas nepieciešami vienā vietā, lai nodrošinātu radiosakarus vai radioastronomijas darbību.

 

space station – kosmosa (izplatījuma) stacija        

Stacija, kas atrodas uz objekta, kurš ir, kuram paredzēts būt vai kurš ir bijis ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas.

 

earth station - Zemes stacija (izplatījuma radiosakaros)        

Stacija, kas atrodas uz Zemes virsmas vai Zemes atmosfēras galvenajā daļā un paredzēta sakariem ar vienu vai vairākām izplatījuma stacijām vai arī ar vienu vai vairākām tāda paša veida stacijām, izmantojot vienu vai vairākus atstarojošus satelītus vai citus priekšmetus izplatījumā.

 

terrestrial station - zemes stacija   

Stacija, ko izmanto radiosakariem uz Zemes un kas nav izplatījuma radiosakari.

 

mobile station - mobilā stacija         

Stacija mobilo sakaru sistēmā, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās.

 

 mobile earth station – mobilā Zemes stacija          

Zemes stacija mobilo sakaru sistēmā, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās.

 

land mobile station – sauszemes mobilā stacija      

Mobilā stacija mobilo sakaru sistēmā, kas var pārvietoties valsts vai kontinenta ģeogrāfiskajās robežās.

 

land station - sauszemes stacija     

Stacija mobilo sakaru sistēmā, kas nav paredzēta izmantošanai kustībā.

 

base station - bāzes stacija 

Sauszemes stacionārā stacija mobilo sakaru sistēmā (galvenokārt šūnveida tīklos), kas nodrošina radiosakarus ar mobilajām stacijām un apkalpo vienu vai vairākas šūnas.

 

fixed station - fiksētā stacija                       

Stacija fiksēto radiosakaru sistēmā.

 

coast station - krasta stacija                      

Sauszemes stacija jūras mobilo sakaru sistēmā.

 

ship station - kuģa stacija    

Mobilā stacija jūras mobilo sakaru sistēmā, kas atrodas uz kuģa, kurš nav pastāvīgi noenkurots.

 

aeronautical station - gaisa kuģniecības sauszemes stacija          

Sauszemes stacija gaisa kuģniecības mobilo sakaru sistēmā.

 

aircraft station - gaisa kuģa stacija            

Mobilā stacija gaisa kuģniecības mobilo sakaru sistēmā, kas atrodas uz gaisa kuģa.

 

broadcasting station -  apraides stacija     

Stacija, ko izmanto apraidē.

 

radiolocation mobile station - radiolokācijas mobilā stacija

Stacija radiolokācijas sakaru sistēmā, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās.

 

amateur station - amatieru stacija  

Stacija, kas paredzēta amatieru radiosakariem.

 

 radio astronomy station - radioastronomijas stacija        

Stacija, ko izmanto radioastronomijā.

 

 radiodetermination station - radionoteikšanas stacija     

Stacija radionoteikšanas sistēmā.

 

emergency position-indicating radiobeacon station - avārijas vietu norādošā radiobāka          

Mobilā stacija, kuras raidītie signāli paredzēti avārijas meklēšanas un glābšanas darbu nodrošināšanai.

 

 radionavigation mobile station - mobilā radionavigācijas stacija  

Radionavigācijas stacija, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās.

 

radionavigation land station - radionavigācijas sauszemes stacija           

Radionavigācijas stacija, kas nav paredzēta izmantošanai kustībā.

 

Radio–relay station – radiorelejstacija       

Stacija radiorelejsakaru sistēmā.

 

 

Piezīme

Termini un definīcijas ņemti no Starptautiskās elektrosakaru savienības RADIO REGLAMENTA 1. daļas S1 nodaļas – Termini un definīcijas vai no ITU-R rekomendācijām ITU-R V.573 un ITU-R V.662, kas attiecas uz terminoloģiju.

 

Terminu kopu apstiprinājusi

Terminoloģijas komisijas

IT un telekomunikāciju apakškomisija,

sagatavojis Inārs JĒKABSONS

 

P.S. Ar terminoloģiju saistītos ierosinājumus un jautājumus, lūdzu, sūtiet Terminoloģijas komisijas IT un telekomunikāciju apakškomisijas sekretārei Ilzei Ilziņai: Ilze.Ilzina@dati.lv

vai Sakaru Pasaules redakcijai: redakcija@sakaru-pasaule.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001