Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Starpsavienojumi - kāpnes uz konkurenci

   

Starpsavienojumu pamatpiedavajums:

 

Kas ir tīklu starpsavienojums? Necitējot definīcijas, publisko telekomunikāciju tīklu savstarpēja savienošana (starpsavienojumi) nodrošina iespēju viena tīkla abonentiem un lietotājiem izsaukt un sarunāties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai izmantot cita telekomunikāciju tīkla sniegtos pakalpojumus. Kādus starpsavienojumu pakalpojumus piedāvās Lattelekom?

 

Esam jau  pieraduši, ka no jebkura fiksētā tīkla abonentu līnijas var izsaukt paziņu, kurš ir mobilā telefona lietotājs, neatkarīgi no tā, kur tas atrodas, un otrādi. Tāpat jau pierasts, ka mobilā tālruņa lietotājs izmanto Lattelekom pakalpojumus uzziņu dienestā 118, uzzina pareizu laiku (154), piedalās telebalsošanā (905xxxx) vai izmanto pakalpojumu Bezmaksas zvans  (800. sērijas numuri). Kā īpašu tīklu starpsavienojumu gadījumu var uztvert arī dažādu valstu telekomunikāciju tīklu operatoru vienošanos, kas nodrošina starptautiskos sakarus un sarunas ar citu valstu telekomunikāciju tīklu abonentiem.

 

Starpsavienojuma līgums

Tīklu savstarpēja savienošana notiek pusēm (operatoriem) vienojoties un noformējot rakstisku starpsavienojumu līgumu, kurā tiek aplūkoti gan tehniskie, gan komerciālie, gan juridiskie jautājumi.

Telekomunikāciju tirgus liberalizācijas procesā, kad vienas valsts teritorijā darbību uzsāk vairāki jauni publiskā telekomunikāciju tīkla operatori, starpsavienojumu līgumu noslēgšanas kavēšana, diskriminējoša attieksme vai īpašu apgrūtinājumu izvirzīšana jaunajiem operatoriem no pieredzējušo, lielo operatoru puses var ietekmēt, visbiežāk kavēt, konkurences attīstību vai reāli ierobežot pakalpojumu lietotāju iespējas izvēlēties telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju. Lai ierobežotu lielo operatoru nosacītu patvaļu un veicinātu konkurenci nozarē, telekomunikāciju tīklu savstarpēja savienošana ir atzīta par regulēšanas subjektu.

Likumdošana (likums Par telekomunikācijām) šai ziņā paredz virkni brīvprātīgu pienākumu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem, piemēram, pienākumu sarunu ceļā panākt vienošanos un noslēgt starpsavienojumu līgumu, kā arī dažādas saistības - izveidot nodalītu darbības uzskaiti un izmaksu atdalīšanu starpsavienojumu pakalpojumiem, nodrošināt nediskriminējošus starpsavienojumu tarifus visos noslēgtajos līgumos un tuvināt tos izmaksām. Lai operatori neapmaksātu un nesubsidētu tos pakalpojumus, ko tie nepieprasa un neizmanto, ir jāveic detalizēta starpsavienojumu pakalpojumu atdalīšana, nosakot tiem atbilstošus tarifus, kas tuvināti izmaksām.

Gadījumos, kad tīklu operatori nevar panākt savstarpēju vienošanos un noslēgt starpsavienojumu līgumu, vai arī, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē, likumdošana paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk tekstā - regulators) tiesības pēc kāda operatora lūguma vai pēc savas ierosmes pieņemt pusēm saistošus lēmumus, atsevišķos gadījumos arī pieprasot izdarīt grozījumus jau noslēgto līgumu nosacījumos.

Vairāki ierobežojoši starpsavienojumu papildu nosacījumi tiek attiecināti uz tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuriem atzīta būtiska ietekme starpsavienojumu pakalpojumu tirgū. Piemēram, atbilstoši nozares likumam, šādiem uzņēmumiem nav tiesību atteikt savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem tīkliem, ja to pieprasa cits operators (lai atteiktos noslēgt starpsavienojumu līgumu, ir jāsaņem regulatora lēmums), kā arī jāizstrādā, jāiesniedz regulatoram apstiprināšanai un jāpublicē starpsavienojumu pamatpiedāvājums. Visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestrādāti arī Lattelekom SIA licencē.

Ar regulatora lēmumu 2003. gadā par uzņēmumiem ar būtisku ietekmi starpsavienojumu tirgū atzīti Lattelekom SIA, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele 2.  

 

Starpsavienojuma pamatpiedāvājums

2003. gada pirmajos mēnešos uzņēmumā Lattelekom SIA, regulāri konsultējoties ar Regulatoru un ievērojot tā apstiprinātos ieteikumus, tika sagatavots un iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai uzņēmuma starpsavienojumu pamatpiedāvājums. Tas ir apjomīgs, turpat 100 lappušu garš dokuments, kas pēc tā publicēšanas ļaus jebkuram telekomunikāciju uzņēmumam plānot biznesu nozarē un prognozēt izdevumus, nodrošinot un veidojot starpsavienojumus ar Lattelekom SIA publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu.

Lattelekom starpsavienojuma pamatpiedāvājums satur sekojošas sadaļas:

·       starpsavienojuma pamatpiedāvājumā lietoto terminu definīcijas un skaidrojumi;

·       starpsavienojuma pakalpojumu uzskaitījums un pakalpojumi operatoriem, to apraksti, paredzamo norēķinu būtība starp operatoriem;

·       starpsavienojuma sarunu norise, kur aprakstīts, kā sarunas tiek uzsāktas, dokumentētas; kāda ir starpsavienojuma līguma sagatavošanas procedūra, sarunu dalībnieku pilnvaras, kā risināt strīdu, ja tas rodas sarunu gaitā;

·       Lattelekom SIA piedāvātās tīklu savienošanas vietas un tiem atbilstošie starpsavienojuma punkti, to izvēles iespējas, noslodzes plānošana un prognozēšana;

·       starpsavienojuma tehniskās prasības un standarti, kas uzskaita izmantojamos standartus, apraksta tehniskos noteikumus, kuri jāievēro, pusēm veidojot un uzturot savienotus telekomunikāciju tīklus, izmantojamā signalizācija, tīklu sinhronizācija, pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, numerācijas plāna ievērošana u.c.;

·       tīklu starpsavienojuma izveides kārtība, kas paredz līgumslēdzēju sadarbību visu tehnisko jautājumu risināšanā, nodrošina pakalpojumu sniegšanu, tīklu netraucētu darbību un ierobežo pušu telekomunikāciju tīklu nelikumīgu un nesankcionētu izmantošanu;

·       maršrutēšanas kārtība, kas paredz pušu saistības apkalpot savā telekomunikāciju tīklā radītās slodzes, izsaukumus un nosacījumus, kas tiks īpaši norādīti līgumos, piemēram, operatīvo dienestu izsaukumu maršrutēšana;

·       starpoperatoru norēķinu process, kas paredz kā tiek uzskaitīti un salīdzināti pušu sniegtie un saņemtie pakalpojumu apjomi, rēķinu izrakstīšanas un apstrīdēšanas procedūras, rēķinu apmaksas kārtība;

·       tīkla aizsardzības un drošības nosacījumi, kas apraksta līgumslēdzēju saistības par telekomunikāciju tīkla darbības drošību, darbības kvalitāti un aizsardzību pret tā nesankcionētu lietošanu;

·       starpsavienojuma un operatoru pakalpojumu tarifi, kur uzskaitīti visi Lattelekom SIA piedāvātie  pakalpojumu tarifi un tarifikācijas nosacījumi;

·       starpsavienojuma līguma pamatpiedāvājums, kas uzskatāms par starpsavienojuma līguma projektu, un piedāvātie līguma pamatnosacījumi.

 

Lattelekom SIA pamatpiedāvājums izstrādāts atbilstoši uzņēmumam izsniegtās licences nosacījumiem un nozares likumdošanas aktiem, ievērojot ES valstu telekomunikāciju operatoru pieredzi. Uzņēmums uzskata, ka starpsavienojuma pamatpiedāvājuma publicēšana būtiski veicinās  konkurences attīstību Latvijas telekomunikāciju nozarē un nodrošinās telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem pakalpojumu sniedzēju izvēles iespējas.

Aivars KREILIS,

Lattelekom SIA

Regulēšanas lietu attīstības direktors

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001