Sakaru Pasaule - Ţurnâls par
modernâm komunikâcijâm

  
  


Atpakaď Jaunais numurs Arhîvs Par mums Meklçđana

Terminu kopa ar vârdu “multiplex”

   

Terminu kopa ar vardu “multiplex”

 

multiplexing blīvēšana, multipleksēšana

          Atgriezenisks process vairāku atsevišķu avotu signālu apvienošanai vienā kompleksā signālā, lai tos pārraidītu kopējā pārraides kanālā; šis process ir līdzvērtīgs kopējā kanāla sadalīšanai atsevišķos kanālos, lai neatkarīgos signālus tajos pārraidītu tajā pašā virzienā.

 

Piezīme: Telekomunikāciju nozarē lietojams termins blīvēšana, bet datortehnikā – multipleksēšana.

 

demultiplexing atblīvēšana, demultipleksēšana

          Process, kurā no kompleksā signāla, kas izveidots blīvējot, izdala neatkarīgos sākumsignālus vai šo signālu grupas.

 

multiplex blīvēts, multiplekss

 

            Tāds kanāls, pārraides sistēma vai process, kas saistīts ar vairāku neatkarīgu avotu signālu pārraidi, komutāciju vai daudzpiekļuvi vienlaikus, izmantojot frekvenčdales, laikdales, koddales vai viļņgarumdales metodi.

          Tāds komplekss signāls, kas izveidots ar frekvenčdales, laikdales, koddales vai viļņgarumdales metodi.

                   

 

          blīvēt, multipleksēt

 

            Veidot (signālu, kanālu u. tml.) tā, lai tas vienlaikus ietvertu, pārraidītu, vai komutētu vairākus neatkarīgus signālus.

         

 

            blīvēšanas sistēma, multipleksēšanas sistēma

          Telesakaru pārraides sistēma, kas pārraida informāciju vai datus, izmantojot kanāla blīvēšanu (multipleksēšanu).

 

Multiple accessdaudzpiekļuve

          Paņēmiens, ar kuru daudz galiekārtu var iepriekš nosacītā veidā vai saskaņā ar pieprasīto noslodzi koplietot pārraides trakta resursu.

 

Time divisionlaikdale

          Paņēmiens, kurā katram pārraides kanālam izmanto atsevišķu laika intervālu, kas periodiski atkārtojas, piemēram, blīvēšanas, komutācijas vai daudzpiekļuves operācijās.

 

Frequency divisionfrekvenčdale

          Paņēmiens, kurā katram pārraides kanālam izmanto atsevišķu atšķirīgu frekvenču joslu, piemēram, blīvēšanas, komutācijas vai daudzpiekļuves operācijās.

 

Code divisionkoddale

          Paņēmiens, kurā atsevišķu pārraides kanālu izveidošanai izmanto ortogonālus signālus, piemēram, blīvēšanas, komutācijas vai daudzkāršās piekļuves operācijās; šādi signāli ir atšķirami pat tad, ja izmanto kopējās frekvenču joslas un kopējus laika intervālus.

 

Multiplexer – blīvētājs, multipleksors

1.  Iekārta, kas apvieno vairākus neatkarīgus signālus vienā kompleksā signālā.

2.  Loģiskā shēma ar vairākām datu ieejām, vienu datu izeju, adreses ieeju un vadības signālu ieejām. Shēma dublē datu izejā kodu, kas padots kādā izvēlētā datu ieejā. Datu ieeju izvēlas, padodot attiecīgu kodu adreses ieejā. Var uzskatīt, ka multipleksors ir pārslēdzis, kas pieslēdz izejai vienu izvēlētu ieeju.

 

Demultiplexer – atblīvētājs, demultipleksors

1.  Iekārta, kas no kompleksā blīvētā signāla izdala tā veidojošos sākumsignālus vai šo signālu grupas.

2.  Loģiskā shēma ar vienu datu ieeju, vairākām datu izejām, adreses ieeju un vadības signālu ieejām. Shēma dublē kādā izvēlētā datu izejā kodu, kas padots datu ieejā. Datu izeju izvēlas, padodot attiecīgu kodu adreses ieejā. Var uzskatīt, ka demultipleksors ir pārslēdzis, kas pieslēdz ieeju vienai izvēlētai izejai.

 

Frequency division multiplexing (FDM) frekvenčdales blīvēšana, frekvenčdales multipleksēšana

Blīvēšana, kurā atsevišķus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā kanālā ar   frekvenčdales metodi.

 

Time division multiplexing (TMD)laikdales blīvēšana, laikdales multipleksēšana

          Blīvēšana, kurā vairākus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā kanālā ar laikdales metodi.

 

Code division multiplexing (CDM) koddales blīvēšana; koddales multipleksēšana

 

          Blīvēšana, kurā atsevišķus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā kanālā ar koddales metodi.

 

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ortogonālā frekvenčdales blīvēšana

 

          Blīvēšana, kurā atsevišķus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā kanālā ar frekvenčdales metodi, pie kam blakusjoslu nesēji ir savstarpēji ortogonāli.

 

Frequency division multiple access (FDMA) frekvenčdales daudzpiekļuve

 

          Paņēmiens, kas ļauj daudzām galiekārtām iepriekš nosacītā veidā vai saskaņā ar pieprasīto noslodzi kopīgi lietot pārraides trakta resursu, izmantojot frekvenčdales metodi.

 

 

 

 

Time division multiple access (TDMA) laikdales daudzpiekļuve

          Paņēmiens, kas ļauj daudzām galiekārtām iepriekš nosacītā veidā vai saskaņā ar pieprasīto noslodzi kopīgi lietot pārraides trakta resursu, izmantojot laikdales metodi.

 

Code division multiple access (CDMA) koddales daudzpiekļuve

          Paņēmiens, kas ļauj daudzām galiekārtām iepriekš nosacītā veidā vai saskaņā ar pieprasīto noslodzi kopīgi lietot pārraides trakta resursu, izmantojot koddales metodi.

 

Wideband code division multiple accessplatjoslas koddales daudzpiekļuve

1.  Paņēmiens, kas ļauj daudzām galiekārtām, kuras darbojas ar paplašināta spektra signālu un nodrošina ātrdarbīgu datu un video pārraidi, iepriekš nosacītā veidā vai saskaņā ar pieprasīto noslodzi kopīgi lietot pārraides trakta resursu, izmantojot koddales metodi.

2.  Nosaukums mobilo sakaru trešās paaudzes sistēmai, kuru 1998. gadā piedāvāja Japānas firma ARIB.

 

Stereophonic multiplex signal – kompleksais stereosignāls

          Blīvēts signāls stereofoniskajā skaņas apraidē, kuru atbilstoši attiecīgās stereofoniskās raidīšanas sistēmas standartam izveido FM raidītāja modulēšanai no zemfrekvences A un B kanālu signāliem, turklāt tiek nodrošināta savietojamība pārraides uztveršanā ar monofoniskajiem uztvērējiem.

 

DVB-T multiplex – DVB-T programmu bloks

Blīvēts radiosignāls ciparu televīzijas apraidē, ko raida ar atsevišķu raidītāju vai ar raidītāju grupu un kas ietver vairāku neatkarīgu televīzijas programmu signālus.

 

Add-drop multiplexer – ievades – izdales blīvētājs

          Blīvētājs, kas var ievadīt blīvētajā signālā vai izdalīt no tā atsevišķu kanālu signālus vai to grupas, neizdarot kompleksā signāla pilnīgu atblīvēšanu.

 

Communication multiplexer – sakaru multipleksors (blīvētājs)

Perifērijas ierīce, kas paredzēta vairāku attālinātu termināļu pievienošanai datoram un sadarbībai ar to.

 

Data multiplexer – datu multipleksors

Funkcionāls bloks, kas nodrošina datu pārraides vidē vienlaicīgu vairāku kanālu izveidošanu un izmantošanu.

 

 

 

Multiplexed highway, multiplexed bus- multipleksā maģistrāle/kopne

 

Kopējs trakts iekārtā, pa kuru tiek pārsūtīti vairāku kanālu signāli, izmantojot laikdales paņēmienu.

 

Multiplexed channel – multipleksais kanāls

          Speciāls ievadizvades kanāls, pa kuru var pārraidīt datus starp datoru un vairākām vienlaicīgi strādājošām perifērijas ierīcēm.

 

Statistical multiplexing – statistiskā multipleksēšana

Laikdales multipleksēšanas paveids, kas laikspraugas dinamiski pārdala starp datu avotiem, piešķirot tās tiem datu avotiem, kam ir pārraidei sagatavoti dati, bet nevis visiem datu avotiem pēc kārtas.

 

Wavelength division multiplexing – viļņgarumdales blīvēšana, viļņgarumdales multipleksēšana

Blīvēšana, kurā atsevišķus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā sakaru kanālā ar viļņgarumdales metodi.

           

 

 

Terminu kopu sagatavojis

 Telekomunikāciju terminoloģijas darba grupas loceklis

Inārs JĒKABSONS, LVEI inženieris

 

 

         

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001