Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Terminu kopa ar “call”

   

Terminu kopa ar “call”

 

call – izsaukums

 

TermRef ITU-T Q.9

1. Datora programmas aktivizācija, ko realizē, nododot ieejas datus un vadību apakšprogrammai vai procedūrai tās ieejas punktā.

2. Datu pārraides sistēmās - sakaru sesijas nodibināšana ar abonentu.

3. Automātiskās sistēmās – darbība, ko veic izsaukuma ierosinātājs, lai nodibinātu sakarus ar adresātu.

4. Darbība, ar kuru tīkls panāk savienojumu starp izsaukuma ierosinātāju un izsaukuma adresātu vai arī pakalpojuma faktiska vai iespējama izmantošana.

 

abandoned call -  pamestais izsaukums

 

TermRef ND: 127

Izsaukums, kuru lietotājs pārtrauc, izdzirdot automātisko atbildētāju.

 

automatic call distributor (ACD) - automātiskais izsaukumu sadalītājs, sistēma ACD

 

TermRef ND:77

Datorizēta telefona sistēma, kas nosūta ienākušos telefona izsaukumus nākošajam brīvajam operatoram. Sistēma ACD ir visu operatoru centru kodols. Sistēma ACD piedāvā izsaucējam balss izvēlni un savieno izsaukumu ar vajadzīgo indivīdu.

 

 

call accounting system - izsaukumu uzskaites sistēma

 

TermRef ITU-T M.2010

Tīkla pārvaldības sistēmas daļa, kas apkopo ar tīkla resursu izmantošanu saistītus datus. Funkciju kopa, kas ļauj noteikt tīkla sniegto pakalpojumu apjomus, kā arī aprēķināt to izmaksas.

 

 

call attempt -  izsaukuma mēģinājums

 

Term Ref ITU-TE.600

Noteiktā secībā izkārtotas operācijas, ko veic, lai izveidotu savienojumu starp vairākiem sakaru tīkla mezgliem. Dažkārt izsaukuma izveidošanai nepieciešami vairāki izsaukuma mēģinājumi.

 

 

call barring -  izsaukumu aizsprostošana

 

TermRef ND:128

Iespēja bloķēt visu izsaukumu vai noteikta to veida saņemšanu vai nosūtīšanu.

 

call center -  izsaukumu centrs

 

TermRef Wh

Vieta, kur tālruņa izsaukumi tiek automatizēti apstrādāti. Parasti izsaukumu centrs var vienlaicīgi apstrādāt noteiktu izsaukumu apjomu, tos arī attiecīgi reģistrējot. Šos centrus izmanto daudzas organizācijas, kas pārdod vai piedāvā izstrādājumus un pakalpojumus.

 

call clearing -  izsaukuma anulēšana

 

TermRef ITU-T M.2010

Process, kura laikā pēc viena izsaukuma dalībnieka pieprasījuma tiek anulēts izsaukuma savienojums. Parasti tīkls nav izsaukuma anulēšanas  iniciators.

 

call collision - izsaukumu sadursme

 

TermRef ND:129

1. Situācija, kas rodas, kad datu ķēdes galiekārta (DCE) un termināls vienlaikus raida pieprasījumu un ienākošo izsaukumu vienam un tam pašam loģiskajam kanālam, tādējādi anulējot ienākošo izsaukumu.

 2. Situācija, kad sakaru kanāls tiek pārtverts no abiem galiem vienlaikus, tādējādi bloķējot izsaukumu nodošanu.

 

call control -  izsaukuma vadība

 

TermRef ND:129; TE

Darbības, kas ietver izsaukuma pieņemšanu, savienojuma izveidi, izsaukuma pārsūtīšanu un savienojuma pārtraukšanu, bet neietver izsaukuma satura maiņu. Izsaukuma vadību dažkārt dēvē arī par izsaukuma apstrādi.

 

call delay -  izsaukuma aizkave

 

TermRef ND:130

Aizkave, kas rodas gadījumā, ja izsaukums sasniedz aizņemtu komutācijas ierīci. Parastos telefona sakaros aizkavi uzskata par pieļaujamu, ja aizkavēto izsaukumu skaits nav lielāks par 1,5 procentiem no visiem izsaukumiem un to aizkaves laiks nepārsniedz 3 sekundes.

 

call demand - izsaukuma prasība

 

TermRef ITU-T E.600

Izsaukuma un savienojuma veidošanās process centrālē, kas reģistrējusi izsaukuma pieprasījumu. Izsaukuma prasībā var būt ietverts viens vai vairāki izsaukuma mēģinājumi, kuri var būt gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi.

 

call distribution -  izsaukumu šķirdale

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums vai pakalpojuma veids, kas ļauj ienākošos izsaukumus pēc abonenta iepriekš definētām pazīmēm pāradresēt citiem abonentiem.

 

call diversion - izsaukuma pārvirzīšana

 

TermRef CL

Situācija, kad ierīce pārtver lietotāja izsaukumus un pāradresē tos citai, iepriekš noteiktai līnijai.

 

call duration - izsaukuma ilgums

 

TermRef ND:130

Laiks no izsaukuma atbildes sākuma līdz brīdim, kad kāds no dalībniekiem noliek klausuli.

 

called party, call receiver - izsauktais, izsaukuma saņēmējs

 

TermRef FS-1037C

Persona, iekārta vai programma, kam adresēts izsaukums.

 

 

 

 

 

call failure rate -  izsaukumu kļūmju intensitāte

 

TermRef Wh

Statistisks aprēķins, kuru izmanto interneta  vai citu tīklu pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. Izsaukumu kļūmju intensitāti raksturo procentuālais neīstenoto izsaukumu skaits.

 

call forwarding - izsaukumu pāradresēšana

 

TermRef ND:130

Pakalpojums, kuru nodrošina daudzas telefona centrāles un kas ļauj pārsūtīt ienākušos izsaukumus uz citu numuru.

 

call forwarding all calls -  visu izsaukumu pāradresēšanas izsaukums

 

TermRef CL

Izsaukums, ar kuru lietotājs, sastādot privātās telefoncentrāles piekļuves kodu, lūdz, lai tā citai telefona centrālei paziņotu numuru, uz kādu viņš vēlas pāradresēt viņam adresētos izsaukumus.

 

call forwarding on busy -  aizņemtā izsaukuma pāradresācija

 

TermRef ETSI EN 301.273

Papildpakalpojums, kas ļauj telekomunikāciju galiekārtas lietotājam pāradresēt ienākošos izsaukumus uz citu numuru, ja viņa galiekārta šajā brīdi ir aizņemta.

 

call forwarding on no reply - neatbildētā izsaukuma pāradresācija

 

TermRef ETSI EN 301.273

Papildpakalpojums, kas ļauj telekomunikāciju galiekārtas lietotājam pāradresēt ienākošos izsaukumus uz citu numuru, ja lietotāja galiekārta neatbild.

 

call forwarding on not reachable - nesasniegtā izsaukuma pāradresācija

 

TermRef ETSI EN 301.273

Papildpakalpojums, kas ļauj mobilas galiekārtas lietotājam pāradresēt ienākušos izsaukumus uz citu numuru, ja šis numurs nav sasniedzams (gadījumā, ja ir radiosastrēgums, ja apkalpojamā galiekārta ir ārpus radiopārklājuma vai ir izslēgta).

 

call forwarding unconditional - beznosacījuma izsaukuma pāradresācija

 

TermRef ETSI EN 301.273

Papildpakalpojums, kas ļauj telekomunikāciju galiekārtas lietotājam bez jebkādiem nosacījumiem pāradresēt visus ienākošos izsaukumus uz citu numuru.

 

call gapping - visu izsaukumu starpēšana

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums, kas starp secīgiem izsaukuma mēģinājumiem izveido starplaikus.

 

call hold - izsaukuma aizturēšana

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums, kas ļauj pakalpojuma izmantotājam pārtraukt sakarus ar aktīvo izsaukumu un pēc tam, ja viņš to vēlas, atkal šos sakarus atjaunot, tādējādi ļaujot pakalpojuma izmantotajam pārslēgties starp diviem vai vairākiem aktīviem savienojumiem.

 

call hold with announcement - izsaukuma aizturēšana ar paziņojumu

 

TermRef ITU-R M.1224

Pakalpojuma iespēja, kas ļauj lietotājam aizturēt izsaukumu un optiskā vai akustiskā veidā nodot kādu piemērotu paziņojumu aizturētā izsaukuma iniciatoram.

 

 

calling number identification presentation - izsaucošā numura attēlojums

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums, kas ļauj izsaucošajam dalībniekam norādīt izsaucamajam dalībniekam savu numuru un, iespējams, vēl papildinformāciju par adresi.

 


 

calling number identification restriction - izsaucošā numura attēlojuma ierobežojums

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums, kas ļauj izsaucošajam dalībniekam ierobežot izsaucamā dalībnieka piekļuvi savam numuram un, iespējams, arī papildinformācijai par adresi.

 

calling party, call originator - izsaucējs, izsaukuma ierosinātājs

 

TermRef FS-1037C

Persona, iekārta vai programma, kas ierosina izsaukumu.

 

call intent - izsaukuma nodoms

 

TermRef ITU-T E.600

Darbība, ko tradicionālajā telefonijā īsteno, paceļot klausuli un tādējādi vietējai telefonu centrālei nosūtot impulsu, kas informē par lietotāja vēlmi izveidot izsaukumu. Sistēma ar centrāles gatavības signāltoni  apstiprina gatavību sākt izsaukuma pieprasījuma pieņemšanu un savienojuma veidošanu.

 

call limiter - izsaukumu ierobežotājs

 

TermRef ITU-R M.1224

Pakalpojums, kura izpildes rezultātā tiek saskaitīti visi noteiktā laika periodā noteiktam galamērķim maršrutētie izsaukumi, un, ja šis skaits pārsniedz pieļaujamo izsaukumu skaitu, izsaukumi tiek pāradresēti vai aizturēti.

 

call logging - izsaukuma reģistrēšana

 

TermRef ITU-R M.1224

Pakalpojums, kas nodrošina, ka katru reizi, kad ir saņemts specifiska numura izsaukums, tiek izveidots ieraksts.

 

call management - izsaukuma pārvaldība

 

TermRef ITU-R M. 1224

Sistēmas paredzēta iespēja, ka lietotājs var dot norādi tīklam pārvaldīt ienākošos izsaukumus atbilstoši lietotāja iestatītiem parametriem, piemēram, tādiem kā izsaukuma ierosinātājs, fiksētais brīdis, kad izdarīts izsaukums, izsaukuma saturs u.c., kā arī dot norādi izsaukuma novirzīšanai noteiktam adresātam.

 

call number - izsaukuma numurs

 

TermRef ITU-R M.1224

Numurs, ko izmanto, lai katru izsaukumu identificētu lietotāja - tīkla saskarnē.

 

call processing - izsaukuma apstrāde

 

TermRef CL

Secīga komutācijas sistēmas izpildīto operāciju virkne, sākot no pienākošā izsaukuma saņemšanas līdz galējai tā izpildes pabeigšanai.

 

call queueing - izsaukumu rindošana

 

TermRef ITU-R M.1224

Pakalpojums, kas ļauj lietotājam tos izsaukumus, kuru adresāts bijis aizņemts, paturēt rindā un nodot adresātam pēc tam, kad tas atbrīvojas.

 

call record - izsaukuma ieraksts

 

TermRef ND:131

Ar atsevišķu izsaukumu saistīto datu ieraksts. Ierakstā parasti minēts datums, izsaukuma laiks un tā ilgums, kā arī izmantotā izsaukuma maršruts.

 

call request - izsaukuma pieprasījums

 

TermRef ITU-T E.141

Tehniska darbība vai  tehnisku darbību kopums, kuru mērķis ir iedarbināt telekomunikāciju tīkla tehniskos resursus izsaukuma veikšanai. Tradicionālajā telefonijā tam atbilst numura sastādīšana, izmantojot ciparripu vai taustiņus, mobilajos sakaros – numura sastādīšana mobilā aparāta tastatūrā un izsaukuma taustiņa nospiešana. Atkarībā no minēto resursu pieejamības abos gadījumos rezultāts var būt gan sekmīgs, gan nesekmīgs.

 

 

 

 

 

 

call routing service - izsaukuma maršrutēšanas pakalpojums

 

TermRef TE

Pakalpojums, kas ļauj darījumu partneriem sastrēguma gadījumā mainīt izsaukuma maršrutu.

 

call selection - izsaukumu atlase

 

TermRef CL

Izsaukumu saņēmēja iespēja atbildēt uz izsaukumiem to saņemšanas secībā vai arī izvēlēties un atlasīt atbildēšanai kādu noteiktu izsaukumu tipu.

 

call setup time - izsaukuma iestates laiks

 

TermRef CL

Laiks, kas nepieciešams komutēta izsaukuma nodibināšanai.

 

call splitting - izsaukuma sašķelšana

 

TermRef ND:132

Iespēja telefona lietotājam privāti runāt pamīšus ar diviem partneriem, runājot ar vienu un uz brīdi aizturot sarunu ar otru.

 

call string – izsaukumvirkne

 

TermRef ITU-T E.600

Visi izsaukuma mēģinājumi, kas attiecināmi uz vienu izsaukuma pieprasījumu.

 

call transfer - izsaukuma pārsūtīšana

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums vai pakalpojuma veids, kas ļauj lietotājam pārsūtīt ienākošo vai izejošo izsaukumu kādam citam abonentam.

 

call waiting - gaidošais izsaukums

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums vai pakalpojuma veids, kas aktīvā savienojuma laikā informē lietotāju, ka ir pienācis jauns izsaukums. Abonents var atbildēt, dzēst vai arī neievērot jauno izsaukumu.

 

completion of calls to busy subscriber - izsaukuma gaidpabeidze

 

TermRef ITU-R M.1224

Papildpakalpojums, kas informē izsaucošo lietotāju par to, ka izsaucamais lietotājs (adresāts) ir aizņemts, un kas bez izsaukuma atkārtošanas pabeidz izsaukuma veidošanu tad, kad adresāts ir atbrīvojies.

 

emergency call - ārkārtas izsaukums

 

TermRef ITU-T Sup.1

Izsaukums, kas, izmantojot sistēmas ārkārtas izsaukuma pakalpojumu, nodrošina iespēju prioritāri ziņot par ārkārtas situāciju atbildīgai organizācijai, piemēram, ugunsdzēsējiem, policijai, ātrajai palīdzībai.

 

incoming call barring - ienākošo izsaukumu aizsprostošana

 

TermRef ITU-T supp.1

Administrācijas vai abonenta iespēja novērst visu vai noteiktu ienākošo izsaukumu saņemšanu.

 

incoming call screening - ienākošo izsaukumu sijāšana

 

TermRef ETSI EN 301.273

Papildpakalpojums, kas ļauj telekomunikāciju galiekārtas lietotājam ierobežot ienākošos izsaukumus. Atsijāšanas kritēriji ir ierakstīti galiekārtu pakalpojuma profilā.

 

outgoing call barring - izejošo izsaukumu aizsprostošana

 

TermRef ITU-T I.255

Izejošo izsaukumu aizsprostošana ļauj lietotājam ierobežot piekļuvi izejošajiem izsaukumiem, tomēr neierobežo ienākošo izsaukumu saņemšanu. Lietotājs var izvēlēties vienu no šī papildpakalpojuma iespējām – aizsprostot visus izsaukumus vai aizsprostot speciālu izsaukumu grupu (piemēram, vietējos vai starptautiskos izsaukumus).

 

 

Terminu kopu apstiprinājusi Telekomunikāciju terminoloģijas darba grupa un ZA Terminoloģijas komisijas IT un telekomunikāciju apakškomisija.

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001