Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Zemāki tarifi sarunām starp divu operatoru tīkliem

   

Regulators

 

Tiklīdz palielinās kāda pakalpojuma tarifi un maciņš jāpaver plašāk, allaž atskan vārgāki vai skaļāki saucieni pēc palīdzības. Bet, kas notiek tad, ja tarifus pazemina vai, precīzāk sakot, izdara tādus grozījumus telekomunikāciju tarifu aprēķināšanas metodikā, kuru ieviešanas sekas ir zemāki tarifi? Runa šoreiz gan ir par vienu konkrētu tarifu - sarunām starp divu operatoru fiksētajiem tīkliem -, kurš iepriekš netika regulēts, jo tāda pakalpojuma vienkārši nebija. Par šo jaunumu SP stāsta SPRK Telekomunikāciju un pasta departamenta Tarifu nodaļas vadītāja Jana LŪSVERE.

 

Kādus tarifus regulējam

Regulējami ir to telekomunikāciju pakalpojumu tarifi, kuri definēti MK noteikumos. SPRK ir apstiprinājusi Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, kas paredz tarifu aprēķināšanas kārtību vietējiem, iekšzemes un starptautiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem, publisko taksofonu un nomāto līniju pakalpojumiem. Regulatoram ir tiesības noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku arī jebkuram citam telekomunikāciju pakalpojumam. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu metodikas attiecas tikai uz tarifiem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem.

- Varam apstiprināt tarifus tikai tiem uzņēmumiem, kuriem ir atzīta būtiska ietekme tirgū, - skaidro Jana Lūsvere. - Ja kāda pakalpojuma tirgus pašlaik vēl netiek izvērtēts, tad nevar atzīt būtisku ietekmi un nevar arī regulēt pakalpojumu tarifus.

 

Metodikas pārmaiņas

Tā kā iepriekšējā tarifu aprēķināšanas metodikas redakcija (tā pieņemta 2002. gada 27. jūlijā) paredzēja tarifu aprēķināšanas kārtību tikai gadījumos, kad tarifi tiek  mainīti, nevis noteikti no jauna, bija radusies nepieciešamība veikt izmaiņas  metodikā. Tas izdarīts 29. janvārī un apstiprināts ar SPRK padomes lēmumu Nr. 31.

- Ne tarifu aprēķināšanas metodika, ne regulatora apstiprinātā izmaksu aprēķināšanas metodika nenoteica tarifu un izmaksu aprēķināšanas kārtību sarunām starp divu operatoru tīkliem. Pakalpojuma izmaksas, kurām būtu jātuvina tarifs, tika noteiktas, balstoties uz dažādiem pieņēmumiem, līdz ar to radās nepieciešamība izdarīt šādus metodikas grozījumus, - skaidro Jana Lūsvere. - Tie  ieviesti, lai noteiktu tarifu griestus - maksimālo cenu par vietējām un iekšzemes tālsarunām, kas tiek veiktas no viena operatora tīkla uz otra operatora tīklu. Pagaidām šī telekomunikāciju tarifu aprēķināšanas metodika attiecas tikai uz Lattelekom.

Tarifs sastāv no divām daļām - no vietējās sarunas vai iekšzemes tālsarunas izmaksām, kas rodas Lattelekom tīklā, un no starpsavienojuma tarifa, ko nosaka otrs operators.

Saskaņā ar regulatora metodiku aprēķinātie tarifi sarunām starp divu operatoru tīkliem būtiski atšķiras no tiem, kurus apstiprināšanai iesniedza Lattelekom. Savā  projektā Lattelekom pamato tarifus ar maksimālajām izmaksām, kas var rasties, sniedzot šo pakalpojumu. Tomēr vidējās izmaksas ir ievērojami zemākas. Uzņēmums šādā veidā vēlējās nodrošināties pret iespējamiem zaudējumiem maksimālo izmaksu gadījumā. No Lattelekom viedokļa raugoties, tas ir saprotams, bet nav pieņemami konkurentiem un vēl jo vairāk klientiem.

Šajā situācijā vislielākie zaudētāji būtu pakalpojumu lietotāji. Gan Lattelekom, gan jaunajiem operatoriem Latvijā ir piešķirta ģeogrāfiskā numerācija. Līdz ar to pēc numura ir iespējams noteikt, uz kādu teritoriju zvana, bet bez īpašām zināšanām nav konstatējams, kura operatora numurs tas ir. Lattelekom tarifu projektā piedāvāja 1,2-4,2 reizes lielāku tarifu nekā sarunām savā tīklā, bez tarifu samazinājuma vakaros un brīvdienās. Tāpēc klients, pieņemot, ka veic sarunu Lattelekom tīklā, varētu būt nepatīkami pārsteigts par rēķinu zvanam uz cita operatora tīklu, it īpaši vakaros un nedēļas nogalēs (pirms metodikas grozījumiem Lattelekom tarifs sarunām ar cita operatora tīklu bija 9 vai 10 santīmi minūtē neatkarīgi no diennakts stundas un nedēļas dienas). Metodikas izmaiņas, protams, neizslēgs šādus gadījumus, tomēr rēķini par zvaniem uz citu operatoru tīkliem būs ievērojami zemāki.

 

Četri tarifu veidi

Metodikas grozījumi paredz, ka sarunas uz citiem tīkliem tiek iedalītas vietējās sarunās un iekšzemes tālsarunās atbilstoši numerācijai. Ņemot vērā, ka pagaidām tīklu starpsavienojumu punkti ir tikai Rīgā un līdz ar to pakalpojuma sniegšanas izmaksas Rīgā  un citos Latvijas rajonos ir atšķirīgas, tarifi tiek aprēķināti četru veidu sarunām:

· vietējās sarunas Rīgā un Rīgas rajonā ;

· iekšzemes tālsarunas Rīga - pārējā Latvija;

· vietējās sarunas ārpus Rīgas un Rīgas rajona ;

· iekšzemes tālsarunas no viena Latvijas rajona uz citu.

Bez šiem četriem pamattarifiem būs pieejamas arī atlaides vakarā, nakts stundās un brīvdienās - 30 procenti no dienas tarifa, tomēr netiks piemērots nosacījums, ka brīvdienās maksa par sarunu nepārsniedz 5 santīmus kā zvaniem Lattelekom  tīklā.

Tarifu metodikas jaunā redakcija paredz: ja attiecīgais starpsavienojuma tarifs, ko Lattelekom maksā otram operatoram, nepārsniedz pusi no vietējās sarunas vai iekšzemes tālsarunas tarifa Lattelekom tīklā, zvana tarifs uz citi tīklu ir tāds pats kā Lattelekom tīklā. Ja šis starpsavienojuma tarifs ir lielāks nekā puse no sarunas tarifa Lattelekom tīklā, tarifu zvanam uz citu tīklu ierobežo maksimālais pieļaujamais tarifs -  kopsumma no Lattelekom vietējās vai iekšzemes tālsarunas tarifa un piemaksas, ko sastāda starpība no starpsavienojuma tarifa un puses attiecīgā Lattelekom tarifa.

 

Lai nepieļautu tarifu projektu izstrādes novilcināšanu, tādā veidā kavējot konkurences attīstību tirgū, regulators ir pieņēmis lēmumu, kurā noteikta prasība telekomunikāciju uzņēmumam ar būtisku ietekmi aprēķināt tarifus zvaniem uz citu operatoru tīkliem 10 dienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas.

 

Daina DAMBERGA

 

N.B. Piedāvājam divu atšķirīgu jēdzienu papildu skaidrojumu. Lūdzu, nejaukt!

 

Starpsavienojuma tarifs - maksājums, ko nosaka operators, par citā tīklā uzsāktas sarunas pabeigšanu savā tīklā. Operators, kura tīklā tiek uzsākta saruna, iekasē no pakalpojuma lietotāja maksu par šo sarunu un norēķinās ar otru operatoru saskaņā ar starpsavienojuma tarifu.

 

Tarifs sarunai starp divu operatoru tīkliem -  pakalpojuma lietotāja maksājums pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma tarifs sedz pakalpojuma sniedzēja izmaksas, kas rodas, nodrošinot pakalpojumu savā tīklā, un starpsavienojuma tarifu, ko noteicis otrs operators par sarunas pabeigšanu savā tīklā.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001