Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Kas ir ISO 17799

   

Kas ir ISO 17799

2000. gada decembrī Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for Standartization – ISO) pirmo reizi publicēja ISO 17799 – starptautiski atzītu standartu informācijas drošības pārvaldībai. Šis standarts satur plašu, konceptuālu un precīzu vadlīniju aprakstu, kas būtu jāievēro drošas informācijas sistēmas izveidei.

 

No standarta vēstures

Standarta ISO 17799 vēsture aizsākās 1993. gadā Lielbritānijā, kad tika sākta informācijas drošības pārvaldības kodeksa izstrāde. Darbs vainagojās ar Britu standartu institūta (British Standard Institute – BSI) informācijas drošības pārvaldības standarta BS 7799 apstiprināšanu 1995. gadā. BS 7799 sastāv no divām daļām:

informācijas drošības pārvaldības prakses kodekss (Code of practice for information security management),

informācijas drošības pārvaldības sistēmu instrukcija (Specification for information security management systems).

Starp abām standarta daļām pastāv būtiska atšķirība – 1. daļa satur norādes un vadlīnijas informācijas drošības pārvaldības ieviešanai, 2. daļa ir uz prasībām balstīta rokasgrāmata informācijas drošības pārvaldības sistēmu auditēšanai. Standarts ISO 17799 ir balstīts uz standarta BS 7799 1.daļu[L1] .

Kāpēc tas ir svarīgi

ISO 17799 neizvirza prasības informācijas sistēmās lietojamām tehnoloģijām, iekārtām un nesniedz informācijas tehnoloģiju pārvaldības konceptuālu struktūru. Šis standarts aplūko informāciju kā vienu kopumu, kas var eksistēt visdažādākajos veidos, bet kurai, neatkarīgi no tās veida, ir noteikta vērtība. Standarts noteic, ka informācijas drošību raksturo trīs parametri:

Ÿ                                konfidencialitāte – informācija ir pieejama vienīgi tiem, kuriem tā ir paredzēta;

Ÿ                                integritāte – informācija ir uzticama;

Ÿ                                pieejamība – informācija ir pieejama tad, kad tā ir nepieciešama.

Nosakot informācijas drošības kritērijus, jāpieņem, ka absolūta drošība nav iespējama (absolūti droša var būt informācija, kas ir absolūti nepieejama vai arī tāda, kas nevienam nav vajadzīga). Informācijas drošība ir kompromiss starp informācijas drošības trīs vaļiem – konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. ISO 17799 apraksta etalonu, kā veidot informācijas drošības kontroles un vadības mehānismus organizācijās, uzņēmumos un iestādēs, bet kā sabalansēt drošības trīs vaļus ir informācijas īpašnieka pārziņā. Standarts satur starptautiski atzītu, strukturētu metodoloģiju, kuras pareiza lietošana ļauj izveidot sistēmu, kas spēs uzturēt nepieciešamo drošību informācijai un apliecināt to partneriem un klientiem.

Ko satur ISO 17799

Informācija jebkurā informācijas sistēmā ik dienu tiek apdraudēta. Šo sistēmu īpašniekiem, lietotājiem, sadarbības partneriem, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, kuras kaut kādā mērā ir atkarīgas no to apritē esošās informācijas vai darbaspējām, pastāv varbūtība ciest lielākus vai mazākus zaudējumus. Tehnoloģiskie risinājumi spēj tikai daļēji aizsargāt sistēmas (tie var novērst aptuveni piekto daļu pastāvošo drošības draudu).

Kamēr informācijas īpašnieks vai turētājs nespēj novērtēt vairumu apdraudējumu, kas vērsti pret šo informāciju, tikmēr nav iespējams uzturēt pienācīgā līmenī informācijas drošību. Apdraudējumu realizēšanās varbūtību un iespējamās sekas nosaka, veicot drošības risku novērtēšanu. Ja riski ir apzināti un novērtēti, tad iespējams izvēlēties atbilstošākās kontroles metodes un līdzekļus. ISO 17799 apraksta informācijas drošības 10 kontroles jomas:

Ÿ                                drošības politika;

Ÿ                                drošības organizatoriskā struktūra;

Ÿ                                resursu klasifikācija;

Ÿ                                personāla drošums;

Ÿ                                fiziskā un vides drošība;

Ÿ                                komunicēšanās un darbību pārvaldība;

Ÿ                                piekļuves kontrole;

Ÿ                                sistēmas risinājums un uzturēšana;

Ÿ                                darbības nepārtrauktības pārvaldība;

Ÿ                                atbilstība normatīviem.

ISO 17799 noteiktās kontroles jomas ir saskaņotas ar citiem pārvaldības sistēmu standartiem – ISO 9001:2000 un ISO 14001:1996. ISO 17799 ieviešana ir darbietilpīgs process un [L2] rezultāts ir atkarīgs no ieviesēju profesionālajām zināšanām un praktiskās pieredzes informācijas drošībā, jo ISO 17799 nav uzskatāms par tādu rokasgrāmatu informācijas drošības pārvaldības sistēmas izveidošanai, kuras burtiska izpilde garantē rezultātu.

 

Drošības politika

Organizācijas, iestādes vai uzņēmuma informācijas sistēmas drošības politika ir dokumentu kopums, kas nosaka pamatnostādnes informācijas drošības pārvaldības izveidei un uzturēšanai. Šie dokumenti satur konceptuālu drošības pārvaldības principu, nosacījumu un galveno mērķu aprakstu. Tie satur prasības, kuras noteicis informācijas īpašnieks vai turētājs, un apraksta pasākumus šo prasību uzturēšanai.

 

Drošības organizatoriskā struktūra

Informācijas sistēmas drošības organizatoriskā struktūra veido pamatu drošības pārvaldībai, šīs sistēmas drošības infrastruktūras izveidei, uzturēšanai un attīstībai. Organizatoriskā struktūra nosaka personu lomas, tiesības un pienākumus informācijas drošības uzturēšanā.

Šajā struktūrā tiek paredzēta viena centrālā atbildīgā persona, kuras uzdevums ir sekot informācijas drošības stāvoklim informācijas sistēmā un kura kontrolē informācijas sistēmas drošības stāvokli, drošības problēmas, šo problēmu novēršanas scenārijus un attīstības plānus. Struktūrai jāparedz sadarbības mehānismi ar citām organizācijām, iestādēm un personām, kas izmanto informācijas sistēmas pakalpojumus, kā arī ar tādām, kas var sniegt nepieciešamo palīdzību drošības problēmu novēršanā, attīstības plānu realizācijā un ārpakalpojumu sniegšanā.

 

Resursu klasifikācija

Standarts ISO17799 noteic, ka informācijas sistēmas resursiem (informācijas un tehnoloģiskajiem) jābūt klasificētiem. Klasifikācijai ir jānorāda uz šo resursu nozīmi uzņēmuma vai organizācijas darbībā. Resursiem ir jābūt uzskaitītiem, norādot to piederību un konkrētus atbildīgos. Lai nepārprotami norādītu uz konkrēta resursa klasifikācijas pakāpi, ir jānodrošina resursu marķēšana.

Resursu klasifikācijas principi veido pamatu šo resursu drošības uzturēšanas prasībām. Neveiksmīgi izstrādāti klasifikācijas noteikumi var padarīt neiespējamu šo resursu drošības pārvaldības uzturēšanu, kas atbilstu to patiesajām vērtībām un būtu realizējama optimāliem līdzekļiem.

 

Personāla drošums

ISO 17799 noteic, ka organizācijai vai uzņēmumam jākontrolē personu darbības saskarsmē ar informācijas sistēmas resursiem. Kontroli var realizēt, balstoties uz amatu aprakstiem vai/un resursu klasifikāciju. Personālam jābūt informētam par tā pienākumiem informācijas drošības uzturēšanā, ieskaitot nosacījumus par informācijas neizpaušanu. Viens no nozīmīgākajiem personāla drošuma uzlabošanas faktoriem ir labi organizēts apmācību process.

 

Fiziskā un vides drošība

Informācijas sistēmas drošība ir nesaraujami saistīta ar tās fiziskās atrašanās vietas īpašībām – telpu un ēku tehnisko stāvokli, tehnisko un komunālo nodrošinājumu, ģeogrāfisko izvietojumu utt. Fiziskās drošības pasākumiem jābūt precīzi definētiem, tiem jābalstās uz fiziskās drošības perimetru jēdzienu, kuros drošības prasības tiek noteiktas atkarībā no tajos izvietoto resursu klasifikācijas un informācijas sistēmas īpašnieka prasībām.

 

Komunicēšanās un darbību pārvaldība

Komunicēšanās un darbību pārvaldībai jānodrošina informācijas sistēmu resursu pareiza un kontrolējama izmantošana paredzētajiem mērķiem. Pārvaldība tiek uzturēta, realizējot korekti sastādītas darbību procedūras atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām, kas ir attiecināmi uz konkrēto informācijas sistēmu. Procedūrām ir jāreglamentē drošības incidentu pārvaldība, sistēmas resursu lietošanas un uzturēšanas kontrole, informācijas apmaiņas procesi un jauninājumu ieviešana, kā arī izmaiņu pārvaldība.

 

Piekļuves kontrole

Standarts noteic, ka piekļuves kontrolei ir jābūt balstītai uz uzņēmuma vai organizācijas darbības nodrošināšanas vajadzībām un principa nepieciešamība zināt. Piekļuves kontrole ietver informācijas sistēmas lietotāju pārvaldības mehānismus – lietotāju tiesību akceptēšana un anulēšana, paroļu (identifikatoru) pārvaldība, darbību kontrole.

Tīkla resursu izmantošanai ir jānotiek saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka ārējo iekārtu un lietotāju autentifikāciju, prasības tīkla pieslēgumiem, aprīkojumam un servisiem. Jāreglamentē lietotājiem pieejamo aplikāciju, lietojumu un programmatūru izmantošana. Lietotājiem jābūt informētiem par tiem piešķirtajām tiesībām, pienākumiem un atbildību.

 

Sistēmas risinājums un uzturēšana

Prasības informācijas sistēmas risinājumu izstrādei un uzturēšanai noteic, ka, specificējot sistēmas izveidi un attīstību, jāparedz drošības normu iestrāde, ieskaitot sistēmas komponentu savstarpējo savietojamību un savietojamību ar saistīto sistēmu prasībām. Kriptogrāfisko līdzekļu izmantošanai jābūt precīzi aprakstītai un stingri reglamentētai. Organizējot programmnodrošinājuma izstrādi, jāparedz izstrādes procesa pārraudzība un drošības kontroles mehānismu integrēšana.

 

Darbības nepārtrauktības pārvaldība

ISO 17799 noteic, ka jāparedz pretpasākumi informācijas sistēmas darbības pārtraukumiem. Jābūt izstrādātam darbības nepārtrauktības plānam, kas apraksta pretpasākumu stratēģiju, balstoties uz organizācijas vai iestādes darbības ietekmējošo faktoru analīzi. Jāparedz regulāra darbības nepārtrauktības pasākumu efektivitātes testēšana.

 

Atbilstība normatīviem

Informācijas sistēmai un tās drošības pasākumiem jābūt saskaņotiem ar valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, prasībām un normām. Jābūt ievērotām normām, kas ir attiecināmas uz informācijas privātumu, intelektuālā īpašuma tiesībām, organizāciju un iestāžu informācijas uzglabāšanu un publiskošanu, valsts informācijas sistēmām, valsts noslēpumu, auditu u. c.

Standarta ieviešana

Standarta ISO 17799 ieviešana ir ilgstošs un sarežģīts process. Tas aizsākas ar situācijas analīzi, dokumentācijas izstrādi un organizatoriskās struktūras izveidi saskaņā ar standarta prasībām, ievērojamu lomu piešķirot personāla apmācību procesam. Visām normām, kas reglamentē informācijas sistēmu darbību, jābūt dokumentētām. Informācijas drošības pārvaldība atbilstoši ISO 17799 prasībām nozīmē, ka organizācija vai iestāde, kas to realizē, izvirzījusi drošību kā vienu no augstākajām prioritātēm. Standarta ieviešana ļauj iegūt gan partneru un klientu uzticību, gan daudz augstākā ticamības pakāpē prognozējamu attīstību.

Informācijas drošības pārvaldība ir komplekss un nepārtraukts process, kura realizēšana ļauj precīzi un laikus plānot informācijas sistēmas un tās drošības risinājumu attīstību, saskaņojot to ieviešanai nepieciešamo līdzekļu apjomu ar iespējamiem zaudējumiem, kas organizācijai vai iestādei varētu rasties, neieviešot šos risinājumus.

Dainis RUMENTS,

IS drošības konsultants

SIA E-protect

dainis.ruments@e-protect.lv


 [L1] Varbūt labāk “1.daļu”

 [L2]Man kautkā labāk tur liekas vārds “un”

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001