Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

WLAN uzbūves struktūras risinājumi dažāda lieluma uzņēmumiem

   

Raksts par bezvadu risinājumiem ofisiem

 

Lokālajiem bezvadu tīkliem paredzētās ierīces un tehnoloģijas strauji attīstās - no tādām, kas piemērotas maza mēroga tīklu instalācijām mājās, mazos birojos un pilotprojektos līdz korporatīvajiem tīkliem paredzētām daudzfunkciju ierīcēm, kas nodrošina nepārtrauktu pārklājumu simtiem un tūkstošiem lietotāju. Līdz ar to rodas jaunas iespējas un jaunas funkciju un kvalitātes prasības šīm sistēmām.

 

Vēl pirms aptuveni pieciem gadiem lokālie tīkli uzņēmumā galvenokārt bija būvēti ar kabeļu un vadu palīdzību, bet 20. gadsimta 90. gadu beigās strauji sāka attīstīties t. s. WLAN (Wireless local area network) jeb lokālie bezvadu tīkli.

Lielākā daļa WLAN sistēmu uzņēmumos pašlaik ir relatīvi maza mēroga. Taču pasaulē vērojamas WLAN infrastruktūras paplašināšanas tendences – tas nozīmē, ka WLAN sistēmas priekšrocības izvēlas izmantot arvien vairāk un arvien lielāki uzņēmumi. Tajā pašā laikā skaidrs, ka prasības mazai un lielai WLAN infrastruktūrai būtiski atšķiras, taču ir iespējams atrast piemērotus WLAN uzbūves risinājumus jebkura lieluma uzņēmumam.

Pašlaik WLAN sistēmu uzbūves nosacīti ir iedalāmas divos veidos – uz piekļuves punktiem (PP) balstīta WLAN uzbūve (divi veidi: Intilligent Access Point Architecture un Centralized Intelligence Architecture) un WLAN uzbūve, kas balstās uz pārslēgšanās sistēmas (swiching system) elementiem. WLAN sistēmās var kombinēt viena, divu vai multistandartu PP, kā arī PP ar publiskās pieejas funkciju.

Pašlaik arvien svarīgāka loma WLAN infrastruktūrā tiek ierādīta lokalizētā bezvadu datu pieejas kanāla infrastruktūras elementam Wi-Fi, kas ir relatīvi jauna WLAN tehnoloģija un garantē bezvadu pieslēgumam augstu kvalitāti un drošību. WLAN sistēmu uzbūves iedalījumu princips saglabājas arī Wi-Fi infrastruktūrā – atšķiras ierīču modifikācijas. WLAN bez Wi-Fi tehnoloģijas tiek izmantoti cita veida piekļuves punkti un sistēmas pārslēdzēji. Tā kā lielākā daļa uzņēmumu, kuri veido WLAN, izvēlas Wi-Fi tehnoloģijas, turpmāk tekstā tuvāk apskatīsim WLAN, kas balstīti uz Wi-Fi.

Skaidrības labad jānorāda, ka klasiskās WLAN sistēmas Intilligent Access Point Architecture un Centralized Intelligence Architecture viena no otras atšķiras ar sistēmas vadības principiem un izmaksām. Pirmajā gadījumā funkcionalitāti pilnībā nodrošina paši piekļuves punkti un tos var vadīt ar programmatūras palīdzību, otrajā gadījumā sistēma tiek izveidota no PP un piekļuves punktu kontroliera (PPK). Centralized Intelligence Architecture izmaksā lētāk, ja WLAN izveidei nepieciešams liels skaits PP, jo PPK nodrošina sistēmas vadības funkcijas un līdz ar to piekļuves punkti šajā sistēmā tiek atslogoti no liekas gudrības, tie ir funkcionāli vienkāršāki nekā Intilligent Access Point Architecture sistēmas inteliģentie PP un tāpēc arī lētāki.

Kas attiecas uz pārslēgšanās sistēmas veida WLAN, tālāk tiks sīkāk paskaidroti šī tīkla uzbūves principi, tikai jānorāda, ka WLAN ar Wi-Fi tehnoloģiju izmanto jaunās paaudzes PP un pārslēdzējus, kas nodrošina lielāku sistēmas funkcionalitāti un augstāku datu un balss pārraides kvalitāti un drošību, citādi klasiskās un uz Wi-Fi tehnoloģijām balstītās pārslēgšanās sistēmas veida WLAN uzbūves principi ir līdzīgi.

 

Telefonijas, datu un lokālās teritorijas un plašas teritorijas savienojamība konverģē

Wi-Fi strauji attīstās no lokalizēta datu pieejas kanāla uz svarīgu jaunas universālas komunikācijas infrastruktūras elementu. Šī universālās savienojamības vide konverģē telefonijas, datu, lokālās teritorijas un plašas teritorijas savienojamību. Tāpēc uzņēmumiem lēmumi par investīcijām Wi-Fi infrastruktūrā jābalsta uz pilnīgu izpratni, cik tālu, ātri un plaši attīstīsies revolucionārās izmaiņas šajā jomā un kādus un cik integrētus pakalpojumus uzņēmums vēlas nodrošināt efektīvas darbības realizēšanai un komunikācijas izmaksu optimizēšanai, vienlaikus uzlabojot komunikācijas sistēmas funkcionalitāti un kvalitāti.

Kad uzņēmums apsver izvēles iespējas W-Fi tīklu izveidošanai, pirmā lieta, ko der zināt – pašlaik ir pieejami divi Wi-Fi infrastruktūras uzbūves veidi. Viens ir balstīts uz piekļuves punktiem, bet otrs – uz pārslēgšanās sistēmām (Switching system), kas var nodrošināt dažādu ierīču un apakštīklu konfigurācijas veidu savienošanu, kā arī pašreizējo WLAN funkcionalitātes uzlabošanu, ienākot tirgū jaunām tehnoloģijām. Industrijas publiskās debates, kas pretnostatī tradicionālo uz piekļuves punktiem balstīto WLAN uzbūvi bezvadu pārslēgšanās sistēmas uzbūvei, tiek pozicionētas nepareizi. Runa nav par to, vai viena tīkla uzbūve ir pārāka par otru, bet drīzāk par to, kura ir piemērotāka konkrēta uzņēmuma videi, lai nodrošinātu nepieciešamo funkciju darbību vajadzīgajā kvalitātē.

 

Uz PP balstīta sistēma – piemērotāka atsevišķām teritorijām

Sistēmā, kas balstīta uz piekļuves punktiem, funkcionalitāti pilnībā nodrošina paši PP. Šī uzbūve ir ideāla, kad teritorijas, kurās jānodrošina pārklājums, ir izvietotas atsevišķās, specifiskās vietās un to izmantošana ir orientēta uz datu pārraidi un/vai voice-over-Wi-Fi (balss pakalpojumi Wi-Fi tīklā) pakalpojumi ir piesaistīti primārajām darba zonām jeb pamatdarba vietām, t. i., balss pārraides pakalpojumi ir pieejami tikai uz vietas konkrētās darbības zonās.

Piemēram, korporatīvā vidē, kur bezvadu pieeja datiem ir nepieciešama tikai konferenču telpā, vestibilā un biroja telpā, sistēma, kas balstīta uz PP, var būt ideāls risinājums. Šajā gadījumā gan izmantošanas veids (pieeja datiem), gan vide norāda, ka sistēma, kas balstīta uz PP, var efektīvi nodrošināt minēto uzņēmuma prasību izpildi (skat. zīm. Nr.1 Bezvadu tīkls, kas balstīts uz piekļuves punktiem).

Piekļuves punktus ļoti vienkārši var instalēt esošajā LAN infrastruktūrā, un tie nodrošinās tūlītēju bezvadu piekļuvi tīklam. Mazāka mēroga sistēmām no izmaksu viedokļa tas bieži ir visefektīvākais veids, lai nodrošinātu bezvadu piekļuvi. Tomēr šai sistēmai piemīt  nepilnība - lielāka mēroga sistēmās t. s. inteliģentā funkcionalitāte tiek kopēta katrā piekļuves punktā un bieži ir lieka. Liela mēroga sistēmās šī nevajadzīgā funkcija kāpina infrastruktūras izmaksas, kad tīklam tiek pievienots jauns papildu piekļuves punkts. Tomēr tradicionālajiem piekļuves punktiem joprojām ir plašas pielietojuma iespējas.

 

Pārslēgšanās sistēmas uzbūve augsta blīvuma lietotāju un balss un datu pārraides vidē

Ja uzņēmuma komunikācijas sistēmai nepieciešami pakalpojumi, kam jānodrošina darbības atbalsts konverģētā Wi-Fi/šūnu sistēmu augsta blīvuma lietotāju un balss un datu pārraides vidē, jāapsver iespēja pāriet uz pārslēgšanās sistēmas uzbūvi (Switching System). Tas ir labākais sistēmas veids, lai nodrošinātu uzņēmuma komunikācijas sistēmā paaugstinātas mobilitātes iespējas, pakalpojumu kvalitāti un tīkla integrācijas prasības, kas nepieciešamas, lai realizētu universālu mobilitāti. (skat zīm. nr. 2 Bezvadu tīkls, kas balstīts uz bezvadu pārslēdzēju sistēmu).

Salīdzinājumā ar WLAN, kas balstīts uz PP izvietojumu, pārslēgšanās sistēma WLAN uzbūvē nodrošina vairākas priekšrocības: ātrāku mobilā lietotāja identificēšanu WLAN un tā apakštīklos, augstāku sistēmas drošības pakāpi, augstākas kvalitātes nepārtrauktu datu un balss pārraidi. Protams, minētās funkcijas nodrošina arī uz PP balstīta WLAN uzbūve, taču tā vairāk būs piemērota uzņēmumiem, kuriem piekļuve WLAN jānodrošina dažās norobežotās telpās un nav nepieciešama nepārtraukta balss un datu pārraide uzņēmuma WLAN infrastruktūras teritorijā kustībā esošiem darbiniekiem.

Pasaulē vadošā bezvadu ierīču un risinājumu ražotāja Proxim nesen tirgū prezentētais jaunais produkts – Orinoco pārslēgšanas sistēma (Switching System) – ir speciāli konstruēta, lai nodrošinātu tādas integrētas balss un datu komunikācijas prasības kā preautentificēšana, apakštīkla noteikšana/nodrošināšana tīkla lietotājiem, kuri pārvietojas, infrastruktūras ietvaros nodrošinātas mobilitātes iespējas, saglabājot datu/balss pārraides kvalitāti, kā arī balss pārraides veikšanas mehānismam nepieciešamās papildu uzlabotas kvalitātes prasības (uz standartiem balstīta over-the-air pakalpojuma kvalitāte starp klientu un PP, kas ļauj integrēt balss un datu pārraidi; balss pārraides apjoma straumēšanas sadalīšana starp PP, kuru piekļuves teritorijas pārklājas; tīkla līmeņa pakalpojuma kvalitāte).

Orinoco Switching System atvieglo augsta blīvuma balss/datu pārraides lietotāju izvietošanu, ļaujot uzstādīt lielu daudzumu zemu izmaksu PP ar minimālu konfigurāciju. Orinoco pārslēdzējs (switch) ietver visu konfigurācijas informāciju katram PP un nodrošina power-over-Ethernet (PoE) katram PP, tādējādi visa PP instalācija/uzstādīšana sastāv no Ethernet tīkla kabeļa iespraušanas PP; visa konfigurācijas informācija tiek automātiski lejupielādēta no pārslēdzēja. Orinoco pārslēgšanās sistēma tirdzniecībā būs pieejama gada otrajā ceturksnī, un to der paturēt prātā, plānojot investīcijas.

Pretstatā iepriekš aprakstīto lokalizēto PP pārklājumu videi nepārtrauktas balss komunikācijas nodrošināšanai uzņēmumā nepieciešams augstāks PP blīvums, kas jāinstalē vietās, kuras tradicionālie PP neveido pārklājumu.

Tātad daudzu telefona klausuļu lietotāju sakaru nodrošināšanai uzņēmumā vajadzīgs augstāks PP blīvums vietās, kurās saskaņā ar aprēķiniem būs liels lietotāju blīvums. Lai realizētu šīs prasības, Proxim ir attīstījis Orinoco pārslēgšanās sistēmu, kas sastāv no 2. līmeņa Ethernet pārslēdzējiem ar dažādu portu daudzumu, kas kombinēti ar jauna snieguma zemu izmaksu PP – šie PP ir lētāki nekā inteliģentie, jo dažas to funkcijas ir pārņēmuši pārslēgšanas sistēmas elementi. Pārslēdzējs satur visu konfigurācijas informāciju katram PP un nodrošina barošanu ar Ethernet tīkla palīdzību.

Jāatgādina, ka kopš 2004. gada 1. janvāra Eiropā un arī Latvijā ir pieejama jauna frekvenču josla 5,25-5,725 Ghz diapazonā. Lietotājiem paveras iespējas izmantot jaunu bezlicenču diapazonu, un attiecīgi plašāks ir LAN bezvadu risinājumiem izmantojamo produktu klāsts. Tas rada nepieciešamību apzināt un no jauna klasificēt pieejamos instrumentus profesionālo bezvadu risinājumu loka paplašināšanai, lai katrs uzņēmums varētu izvēlēties piemērotāko variantu.

Gatis PABĒRZS,

EET RĪGA rīkotājdirektors

rakstā izmantoti Proxim materiāli

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001